پتروشیمی جم در حال تبدیل شدن به یک هلدینگ بزرگ

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روابـط عمومـی پتروشـیمی جـم، مهنـدس حســین میرافضلــی در مراســم تقدیــر از بازنشســتگان پتروشــیمی جــم بــا تشـکر از پیشکسـوتان و بازنشسـتگان کـه بـرای پیشـبرد صنعـت پتروشـیمی تــاش کردنــد اظهــار کــرد: بازنشســتگان افــراد بــی ادعایــی هســتند کــه همـواره در طـول دوران خدمتشـان تـاش کـرده انـد و از زندگـی و سـامتی شــان بــرای پیشــرفت و توســعه کشــور مایــه گذاشــته انــد و بــا انتقــال تجربیاتشـان بـه جوانـان راه آمـوزش را در شـرکت همـوار کردنـد و نیروهـای خبــره ای را تربیــت کننــد.

مدیرعامـل پتروشـیمی جـم در ادامـه بـا ارائـه گزارشـی از رونـد شـرکت خاطرنشــان کــرد: اکنــون شــرکت پتروشــیمی جــم در حــال تبدیــل شــدن ب ـه ی ـک هلدین ـگ ب ـزرگ در ح ـوزه پتروش ـیمی اس ـت ب ـه طوریک ـه در ح ـال حاضـر 7 شـرکت فعـال در صنعـت پتروشـیمی زیـر مجموعـه جـم هسـتند.

وی افــزود: شــرکت جــم صنعــت کاران اکنــون یکــی از شــرکت هــای بــزرگ در حــوزه تعمیــرات و تأمیــن نیــروی انســانی در منطقــه اســت . شــرکت تاپکــو هــم اخیــرا رشــد خوبــی در زمینــه فــروش محصــوالت داشــته اســت و دفاتــرش نیــز در کشــورهای مختلــف در حــال راه انــدازی مـی باشـد و امیدواریـم فـروش ایـن شـرکت در سـال بـه یـک میلیـارد دالر برســد .شــرکت پتروشــمی ران و پلــی پروپیلــن جــم را نیــز ســال گذشــته خریــداری کردیــم و بــه ایــن مجموعــه اضافــه کردیــم. شــرکت پلمیــر پــاد جــم نیــز اکنــون مجــری پــروژه Abs/rubber اســت کــه تــا ســال آینــده ایــن پــروژه بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

میــر افضلــی تصریــح کــرد: در مــاه هــای گذشــته شــرکت بــه خــط گاز بوتـان منطقـه متصـل شـد و اکنـون امـکان دریافـت ۰۰۱تـن بوتـان در سـاعت را داریـم و مثـل گذشـته دیگـر وابسـته بـه پتروشـیمی نـوری نیسـتیم و اگـر بـه ایـن خـط بوتـان متصـل نشـده بودیـم بـا آتـش سـوزی پتروشـیمی مبیـن کـه ایـن شـرکت را غیـر فعـال کـرد مـا هـم غیـر فعـال مـی شـدیم امـا اکنـون همـه واحدهـای مـا در حـال فعالیـت هسـتند.

وی اضافـه کرد:اتفـاق مبـارک دیگـری کـه بـرای شـرکت رخ داد متصـل شــدن بــه هــدر اصلــی هیــدروژن اســت کــه توقــف احتمالــی واحــد الفیــن را برطــرف کــرد و بــه امیــد خــدا دیگــر در واحــد الفیــن بــا مشــکلی مواجــه نخواهیـم شـد و بـه طـور جـد افزایـش ظرفیـت در واحدهـای الفیـن ، BD و PP را دنبــال خواهیــم کــرد.

مدیرعامــل پتروشــمی جــم بــا بیــان اینکــه در حادثــه آتــش ســوزی پتروشـیمی مبیـن همـه مبـادی ورودی بـه شـرکت قطـع شـد، اظهـار کـرد: در چنیـن شـرایط بحرانـی کـه همـه چـی قطـع اسـت کنتـرل واحدهـا بسـیار دشـوار اسـت ولـی کارکنـان شـرکت بـا مدیریـت مناسـب واحدهـا را بسـیار خ ـوب کنت ـرل کردن ـد ت ـا دچ ـار بح ـران ج ـدی نش ـویم.

وی افــزود: خوشــبختانه بــا درایــت پرســنل شــرکت در حادثــه مبیــن آســیب کمتــر از حــد انتظــار متوجــه مــا شــد .

میرافضلــی بــا اشــاره بــه اورهــال شــرکت بعــد از حادثــه مبیــن تأکیــد کـرد: بـا حادثـه ای کـه رخ داد و مجتمـع هـا از مـدار خـارج شـدند مـا هـم در یـک فرصـت کوتـاه اورهـال را انجـام دادیـم و بـا ایـن اقـدام یـک تهدیـد را بــه یــک فرصــت تبدیــل کردیم.همچنیــن در واحــد BD نیــز همچــون واحــد الفیــن اصاحــات خوبــی انجــام شــد و بهــره وری ایــن واحــد هــا افزایــش یافــت.

وی بــا اشــاره بــه برنامــه توســعه پتروشــیمی جــم اظهــار داشــت: خوشـبختانه مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی نـگاه توسـعه ای و پـروژه محـور دارد و همـواره از فعالیـت هـای توسـعه ای شـرکت حمایـت کـرده اسـت و ماهم در ای ـن راس ـتا ت ـاش خواهی ـم ک ـرد ت ـا ای ـن ه ـدف را محق ـق کنی ـم.

مدیرعامــل پتروشــیمی جــم بــا اشــاره بــه اقدامــات درخشــان واحــد پژوهــش و فنــاوری شــرکت خاطرنشــان کــرد:در مــاه گذشــته از 8 گریــد جدیـد شـرکت رونمایـی شـد کـه همـه ایـن گریـد هـا بـا تـاش همکارانـم در واحـد پژوهـش و فنـاوری تولیـد شـده بـود و بـزودی هـم بـا همـت کارکنـان 3 گریـد ارزشـمند دیگـر را رونمایـی خواهیـم کـرد کـه ارزش افـزوده باالیـی بــرای شــرکت خواهــد داشــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.