«فیات» در مسیر ایران

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

گـروه سـرمایه گـذاران ایتالیایـی بـا سرپرسـتی یکـی از سـهامداران اصلی شـرکت فیـات بـرای مشـارکت در سـاخت و توسـعه صنایـع پتروشـیمی ایـران مذاکراتـی را بـا شـرکتهای پتروشـیمی ایرانـی آغـاز کردنـد.

گ ـروه س ـرمایه گ ـذاران ایتالیای ـی ب ـا سرپرس ـتی «ارنس ـتو پائولی ـو» یک ـی از ســهامداران شــرکت خودروســازی فیــات و عضــو هیــأت مدیــره باشــگاه اینترمیــان ایتالیــا بــرای مذاکــره بــا مســووالن شــرکتهای پتروشــیمی ایـران وارد عسـلویه شـدند. ایـن هیـأت سـرمایه گـذاری ایتالیایـی مذاکراتـی بــا چنــد شــرکت بــزرگ پتروشــیمی کشــور آغــاز کردهانــد و از چنــد واحــد پتروشــیمیایی ایــران در عســلویه بازدیــد کردهانــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مهـر، هـدف ایـن گـروه از سـرمایه گـذاران ایتالیایــی از حضــور در ایــران، بررســی زمینههــای ســرمایه گــذاری در حـوزه نفـت و پتروشـیمی ایـران از طریـق بانکهـای بـزرگ اروپایـی اسـت. «ارنســتو پائولیــو» سرپرســت گــروه ســرمایه گــذاران ایتالیایــی هــدف از حضــور در عســلویه و مذاکــرات بــا مدیــران شــرکتهای پتروشــیمی ایــران را آمادگـی بـرای فعالیـت اقتصـادی و سـرمایه گـذاری در صنعـت پتروشـیمی ایــران اعــام کــرد و افــزود: حاضریــم بــرای ســرمایه گــذاری در صنعــت پتروشــیمی ایــران از بانکهــای بــزرگ اروپایــی اســتفاده کنیــم تــا یــک همــکاری بلندمــدت بــا صنایــع پتروشــیمی ایــران را آغــاز کنیــم. ایـن عضـو هیـأت مدیـره باشـگاه اینترمیـان ایتالیـا بـا اسـتقبال از پیشـنهاد ایـران بـرای سـرمایه گـذاری روی واحدهـای PHD و پلـی پروپیلـن مجتمـع پتروشــیمی جــم، تصریــح کــرد: بــه ســرعت ایــن پیشــنهاد ایرانیهــا را بررســی و اقــدام خواهیــم کــرد و امیــدوارم در آینــده نزدیــک بــا مذاکــرات بیش ـتر در ای ـن زمین ـه ب ـا یکدیگ ـر ب ـه تفاه ـم برس ـیم.

حـدود دو سـال قبـل بـا سـفر «پیـرو برتـد فالگـرو» مدیرعامـل شـرکت تکنـی مونـت ایتالیـا بـه تهـران، دور جدیـد مذاکـرات شـرکت «تکنیمونـت» ایتالیـا بـه عنـوان یکـی از غولهـای پلیمـری بـا پتروشـیمی ایـران بـه منظـور ســاخت یکــی از بزرگتریــن پــارک پتروشــیمیهای منطقــه خاورمیانــه در بنـدر عسـلویه آغـاز شـده اسـت. از س ـوی دیگ ـر س ـال گذش ـته ق ـرارداد هم ـکاری بخ ـش س ـاختمان و نص ـب ی ـک طـرح پتروشـیمی ESBR (پتروشـیمی صـدف) در منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس بـه صـورت مشـترک بیـن یـک شـرکت ایرانـی و ایتالیایـی امضـا شـده بـود. عــاوه بــر تکنیمونــت، تاکنــون مذاکراتــی هــم بــا شــرکت انــی ایتالیــا بــه منظـور تأمیـن سـرمایه و مشـارکت در سـاخت پاالیشـگاه ۰۲۱ هـزار بشـکهای میعانـات گازی پـارس شـیراز انجـام شـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.