آلمانی ها به دنبال صنعت پتروشیمی ایران

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت: مذاکــره بــا شــرکتهای آلمانــی عاقهمنــد بــه حضــور در صنعــت پتروشــیمی ایــران ادامــه دارد و ایــن شــرکتها خواهــان حضــور فعــال در کشــورمان هســتند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبـر گـزاری صـدا و سـیما از شـانا، مرضیـه شــاهدایی، مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت: در ســفر زیگم ـار گابری ـل، وزیــر اقتص ـاد و ان ـرژی آلم ـان ب ـه ای ـران در جری ـان مذاک ـره بـا سـایپرس، معـاون وزارت اقتصـاد ایـن کشـور اروپایـی، دربـاره نحـوه حضـور شــرکتهای آلمانــی در صنعــت پتروشــیمی ایــران بحــث و مذاکــره شــد.

وی افــزود: شــرکتهایی ماننــد بــی اس اف ،)BASF( لینــده Linde( )Group و ایرلیکوئیـد ‪)Air Liquide(‬ بـه همـراه چنـد شـرکت دیگـر در حـال نهایــی کــردن نحــوه حضــور و ســرمایهگذاری در طرحهــا و مجتمعهــای پتروشــیمی ایــران هســتند.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران بــه طوالنــی شــدن فراینــد مذاکــره و حضــور شــرکتهای خارجــی از جملــه آلمــان در صنعــت پتروشــیمی اشــاره و تصریــح کــرد: مشــکات فنــی دلیــل حضــور نداشــتن شـرکتهای خارجـی در ایـران نیسـت، بلکـه وجـود برخـی مسـائل بانکـی، از جملـه مباحـث مربـوط بـه نقـل و انتقـال پـول از موانـع موجـود اسـت کـه امیدواری ـم هرچ ـه زودت ـر ای ـن مش ـکات برط ـرف ش ـود.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی عنــوان کــرد: مذاکــره بــا شــرکتهای آلمانــی در مقایســه بــا دیگــر شــرکتهای خارجــی عاقهمنــد بـه سـرمایه گـذاری و فعالیـت در صنعـت پتروشـیمی ایـران اندکـی متفـاوت اســت، آلمانیهــا خواهــان مطالعــه فنــی و اقتصــادی بــدون امضــای تفاهمنامــه هســتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.