هدف گذاری صدور 55 هزار تن کاال از بناب در سال 96

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

سـند تدبیـر و توسـعه بنـاب بـا همـکاری و همفکـری مدیـران و صاحبان صنایـع در 3 هسـته صنعـت، کشـاورزی و گردشـگری تدوین شـده اسـت.

ولـی ...ا فرجاللهـی فرمانـدار بنـاب در جلسـه شـورای اداری ایـن شهرسـتان افــزود: در راســتای تحقــق ایــن چشــمانداز توســعه صنایــع فــوالد مدنظــر بــود کــه بــرای توســعه فــوالد ظفــر 67 میلیــارد ریــال اختصــاص یافــت و هــم اکنــون ای ـن ط ـرح 60 درص ـد پیش ـرفت فیزیک ـی دارد و ب ـا اتم ـام آن 315 نف ـر ج ـذب خواهنـد شـد. وی گفـت: همچنیـن در راسـتای ارتقـای تکنولـوژی واحدهای تولیـدی بنـاب 37 میلیـارد ریـال تسـهیات پرداخـت شـد و زمینـه اشـتغال 133 نفــر فراهــم آمــد. رییــس شــورای اداری بنــاب یــادآور شــد: علیرغــم محدودیته ـای مال ـی دول ـت ب ـا ایج ـاد گم ـرك در بن ـاب در س ـال گذش ـته 38 هــزار تــن محصــوالت مختلــف از ایــن شهرســتان بــه خــارج از کشــور صــادر ش ـد ک ـه ب ـا 110 میلی ـون دالر ارزآوری ب ـرای کش ـور، رتب ـه نخس ـت ص ـادرات اسـتان را بـه خـود اختصـاص داد.فرجاللهـی همچنیـن بـا اشـاره بـه ایـن کـه هدفگـذاری دولـت در سـال 96 افزایـش صـادرات از ایـن شهرسـتان 55 هـزار تـن اسـت، گفـت: در ایـن شهرسـتان 17 واحـد فـرآوری خشـکبار وجـود دارد ک ـه ارتق ـای تکنول ـوژی ای ـن واحده ـا ج ـزو برنام ـه دول ـت ب ـود و در 1/5 س ـال گذشـته 15 واحـد بـه سیسـتم جدیـد تجهیـز و 194 میلیـارد تومـان تسـهیات بـه آنهـا پرداخـت شـد. وی ایجـاد واحـد سـیلیس بـا ظرفیـت 40 هـزار تـن در س ـال را نی ـز ج ـزو برنامهه ـای س ـند تدبی ـر و توس ـعه شهرس ـتان بن ـاب اع ـام کـرد و افـزود: 100 میلیـارد ریـال اعتبـار بـرای اجـرای ایـن طـرح بـا 99 درصد پیشـرفت فیزیکـی هزینـه شـده اسـت و بـزودی بـا راهانـدازی آن 45 نفـر بـه طـور مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهنـد شـد.

فرمانـدار بنـاب بـا اشـاره بـه مشـکل کمبـود زمیـن در ایـن شهرسـتان بـرای واگ ـذاری ب ـه س ـرمایهگذاران، ی ـادآور ش ـد: بن ـاب تنه ـا شهرس ـتانی اس ـت ک ـه در شـهرك صنعتـی فعلـی خـود زمیـن بـرای واگـذاری بـه متقاضیـان نـدارد و علیرغم پیگیریهـای مکـرر بـرای توسـعه002 هکتـاری فـاز2 شـهرك صنعتی بنـاب هنوز مشـکات اداری آن حـل نشـده اسـت و بخـش خصوصـی آمـاده اسـت بـا هزینـه 200 میلیـارد ریالـی نسـبت بـه توسـعه شـهرك صنعتـی بنـاب اقـدام کنـد.

فرجاللهــی یکــی از چالشهــای اساســی کشــور را مشــکل آب دانســت و گفـت: بـرای کمـك بـه احیـای دریاچـه ارومیـه اجـرای آبیـاری نویـن جـزو سیاسـتهای دولـت اسـت و بـا ایـن کـه از اول انقـاب تاکنـون 110 هکتـار از باغهـای بنـاب بـه سیسـتم آبیـاری قطـرهای مجهـز شـده بـود امـا ظـرف 1/5 سـال گذشـته 1171 هکتـار دیگـر از سـطح باغهـای شهرسـتان بـا صـرف 160 میلیـارد ریـال اعتبـار بـه سیسـتم آبیـاری نویـن مجهـز شـد.به گفتـه وی: در ایـن زمینـه هدفگـذاری تـا پایـان سـال 96 معـادل 2000 هکتـار بـود کـه 89 درصـد آن تحقـق یافتـه اسـت. او همچنیـن بتنـی کـردن کانالهـای سـنتی را بـرای جلوگیـری از هـدر رفـت آب کشـاورزی ضـروری دانسـت و افـزود: از اول انقـاب تـا شـروع بـه کار دولـت تدبیـر و امیـد 90 کیلومتـر از کانالهـای سـنتی ایـن شهرسـتان بتنـی شـده بـود ولـی ظـرف 1/5 سـال گذشـته 70 کیلومتـر از ایـن کانالهـا بـا صـرف 155 میلیـارد ریـال اعتبـار بتنـی شـده اسـت.

فرجاللهـی بـا اشـاره بـه سیاسـتهای دولـت در تغییـر الگـوی کشـت کـه در کاهـش آب مصرفـی نقـش اساسـی دارد، گفـت: بـا توجـه بـه ایـن کـه بـرای برداشـت یـك کیلوگـرم پیـاز 500 لیتـر آب مـورد نیـاز بـود، اقدامهـای انجـام شـده و همـکاری مـردم کشـت پیـاز در منطقـه بـه تدریـج از 1750 هکتـار در ســال 91 بــه 300 هکتــار در ســال 95 کاهــش یافتــه اســت و بــا اجــرای ایــن طـرح 2 میلیـون و 150 هـزار مترمکعـب آب صرفهجویـی شـده اسـت.وی بـا اشـاره بـه وضـع تخصیـص اعتبـارات بنـاب، گفـت: علیرغـم محدودیـت منابع دولـت اعتبـارات تخصصـی بـه ایـن شهرسـتان در سـه سـال گذشـته بیـش از 2 برابــر افزایــش نشــان میدهــد. فرمانــدار بنــاب اعــام کــرد: کل اعتبــارات عمرانـی اسـتانی و ملـی بنـاب در سـالهای ‪90 98،‬ و 91 معـادل 63 میلیـارد تومـان بـود کـه ایـن رقـم در سـالهای ‪93 29،‬ و 94 بـه بیـش از 113 میلیـارد تومـان رسـیده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.