سایه شوم رکود بر سر کارخانه های فوالد

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار اقتصــادی فیــدوس، بســیاری از کارخانههــای فــوالد کشــور بــه دلیــل افزایــش هزینــه تولیــد و نداشــتن توانایـی رقابـت در فضـای بینالمللـی ایـن روزهـا در آسـتانه تعطیلـی قـرار گرفتهانــد.

اواســط تیرمــاه امســال وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در جمــع مدیــران طرحهــای فــوالدی هفــت اســتان قــرار گرفــت و تأکیــد کــرد: متأسـفانه نزدیـك بـه 12 سـال اسـت کـه ایـن طرحهـا بـر روی زمیـن مانـده اسـت. در ایـن بیـن رضـا شهرسـتانی یـك عضـو انجمـن فـوالد نیـز اخیـرا از تعطیلــی کارخانههــای فــوالد ابــراز نگرانــی کــرده اســت.

ایـن درحالـی اسـت کـه بسـیاری از کارشناسـان تأکیـد دارنـد دلیـل ایـن امــر را بایــد در نبــود تکنولــوژی روز صنعــت فــوالد کشــور جســتوجو کــرد ک ـه باع ـث ش ـده هزین ـه تولی ـد در ای ـن صنع ـت افزای ـش یاب ـد. در حال ـی ک ـه محصـوالت فـوالدی چینـي، اوکراینـی و روسـی در بـازار داخلـی بـا قیمتـی ارزان بــه وفــور یافــت ميشــوند.

امســال یکــی از بزرگتریــن مجتمعهــای فــوالد کشــور در دامغــان بــه بهرهبـرداری خواهـد رسـید و ایـن کارخانـه توانسـته از برتریـن تکنولوژیهـای روز در تولیـد خـود بهـره ببـرد، چراکـه بـا احـداث ایـن نـوع کارخانههـا دیگـر الزم نیسـت کارخانـه کنسـتانتره و گندلـه بـا حجـم وسـیعی از سـرمایهگذاری احـداث شـود یـا الزم باشـد بـا واردات ایـن بخـش را جبـران کـرد.

در کارخانههــای جدیــد بــا تکنولوژیهــای روز، قــرار اســت ســنگ معـدن مسـتقیما بـه آهـن اسـفنجی و شـمش فـوالدی تبدیـل شـود، از ایـن رو توســعه ســاخت چنیــن مجتمعهایــی در کشــور ميتوانــد جلــوی خــام فروشـی سـنگ آهـن را بگیـرد کـه ایـن خـود نمایـی جـدی از تحقـق اقتصـاد مقاومتـی خواهـد بـود. امـا بـه نظـر ميرسـد بـا توجـه بـه برنامهریزيهـای کشــور در جهــت توســعه ایــن صنعــت و ایجــاد جایــگاه ویــژه در منطقــه تــا ســال 1404 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بایــد نــگاه ویــژهای بــه ایــن بخـش داشـته باشـد، در غیرایـن صـورت بایـد بـه زودی شـاهد تعطیلـی یـك بــه یــك کارخانههــای فــوالد کشــوربود.

پیـش از ایـن نیـز یکـی از اعضـای انجمـن فـوالد نیـز بـا اشـاره شـرایط بد فوالدسـازان بـا بیـان اینکـه ظرفیـت پیشبینـی شـده واحـد فـوالدی تحـت مدیریتـش دو میلیـون تـن اسـت و اکنـون بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی کشــور و افــت فعالیتهــای عمرانــی بــا ظرفیــت تولیــد 10 تــا 15 درصــدی بــه فعالیــت خــود ادامــه ميدهــد، یــادآور شــد: «اوضــاع اقتصــادی کشــور موجـب همراهـی سـازمان امـور مالیاتـی بـا تولیدکننـدگان شـده و احتمـال مـيرود مشـکل ایـن واحـد تولیـدی بـا سـازمان یـاد شـده برطـرف شـود.

شــرایط کنونــی در بعــد داخلــی و خارجــی بــرای فعالیــت فوالدســازی موجــب ش ـد تــا در اندیشــه ادغــام ی ـا مشــارکت ایــن واح ـد باشــیم، امــا ب ـا وجــود اســتقبال از واگــذاری 51 درصــدی ســهام ایــن واحــد تولیــدي، تاکنــون اســتقبال الزم نشــده اســت. مشــکل جــدی نقدینگــی مانــع از تـداوم فعالیـت ایـن واحـد ميشـود، در عیـن حـال اکنـون بدهـی سررسـید گذشــته نیــز نداریــم.

قاســمی گفــت: بانــك مرکــزی اعــام کــرده در ســال گذشــته چهــار تریلیــون و 170 بیلیــارد ریــال 417( هــزار میلیــارد تومــان) تســهیات در اختیـار تولیـد قـرار داده و امسـال ایـن رقـم بـه پنـج تریلیـون و 500 بیلیـارد ریـال خواهـد رسـید 550( هـزار میلیـارد تومـان)، امـا گـزارش مشـروحی در ای ـن زمین ـه ب ـرای اط ـاع عم ـوم تاکن ـون منتش ـر نش ـده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.