تداوم کاهش قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

قیم ـت س ـنگ آه ـن ب ـه تدری ـج کاه ـش یاف ـت و ه ـر ت ـن از ای ـن م ـاده خ ـام صنعــت فــوالد 55.9 دالر معاملــه شــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از بـورس کاالی ایـران ، در مـاه گذشـته میادی قیمـت سـنگ آهـن حـدود سـه دالر در هـر تـن کاهـش یافـت و یـک عامـل مهـم ایـن کاهـش، ضعـف بـازار فـوالد در چیـن بـود.

دولـت چیـن محدودیـت هـای جدیـد در حـوزه معامـات مسـکن اعمـال کـرد و ایـن اقـدام سـبب شـد نگرانـی هـا دربـاره افـول فعالیـت هـا در بخـش س ـاخت و س ـاز بیش ـتر ش ـود. در نتیج ـه از تقاض ـا ب ـرای ف ـوالد و م ـواد اولی ـه تولیـد آن کاسـته شـد.

قیمـت سـنگ آهـن در روزهـای اخیر بـار دیگر در مسـیر کاهش حرکـت کرده اس ـت. قیم ـت ه ـر ت ـن س ـنگ آه ـن ب ـه زی ـر55 دالر رس ـید. دو عام ـل جدی ـد سـبب شـده قیمـت هـا کاهـش یابـد.

عامــل اول ، پیــش بینــی بدبینانــه مؤسســه رتبــه ســنجی فیــچ اســت. ایـن مؤسسـه متوسـط قیمـت هـر تـن سـنگ آهـن در سـال جـاری و سـال آینــده میــادی را 45 دالر پیــش بینــی کــرده اســت.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت در مـاه گذشـته میـادی واردات سـنگ آهـن از سـوی چیـن نسـبت بـه مـاه قبـل از آن 2.5 درصـد رشـد کـرده و بـه 82.5 میلی ـون ت ـن رســیده اس ـت. ای ـن گ ـزارش نش ـان دهن ـده ب ـاال باق ـی مان ـدن تولیـد فـوالد در چیـن برغـم وعـده دولـت ایـن کشـور در بـاره کاسـتن از مـازاد ظرفیـت تولیـد فـوالد اسـت. امـا مشـاهده شـده کـه ایـن افزایـش واردات بـه افزایـش قیمـت هـا منجـر نشـده و ایـن نشـانه ای منفـی اسـت.

برخـی تحلیلگـران معتقدنـد پیـش بینـی کاهـش قیمـت سـنگ آهـن در سـه مـاه آینـده حاصـل بعضـی گـزارش هـا دربـاره افزایـش عرضـه اسـت.

همچنی ـن درب ـاره ب ـاال باق ـی مان ـدن تقاض ـای چی ـن ب ـرای س ـنگ آه ـن تردیدهایــی وجــود دارد. البتــه مقامــات شــرکت فورتســکیو کــه چهارمیــن تولیدکننـده بـزرگ سـنگ آهـن در جهـان اسـت معتقدنـد پیـش بینـی هـای منف ـی اخی ـر در ب ـاره اف ـق قیم ـت س ـنگ آه ـن بی ـش از ح ـد بدبینان ـه اس ـت زی ـرا ب ـه ب ـاور آنه ـا، تقاض ـای چی ـن ب ـرای س ـنگ آه ـن ب ـاال باق ـی م ـی مان ـد وعرضـه سـنگ آهـن نیـز رشـد قابـل ماحظـه ای نخواهـد داشـت. امـا بانـک سـیتی گـروپ در گـزارش جدیـد خـود آورده اسـت، تـا سـال0202 اسـترالیا و برزیـل 200 میلیـون تـن بـر ظرفیـت تولیـد سـنگ آهـن خـود خواهنـد افـزود و ایـن عاملـی بـرای فشـار بـر قیمـت هاسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.