چیندرحالکاهشظرفیتتولیدفوالد

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

بـه گـزارش عصـر، در حاشـیه کنفرانـس بیـن المللـی اخیـر در دالیـان چیـن، حاضریـن اتفـاق نظـر داشـتند کـه کارخانه هـای چینی بـه برنامه کاهـش ظرفیت تولیـد پایبنـد هسـتند و برای سـال جـاری در مجمـوع 45 میلیـون تـن از ظرفیت تولیـد فـوالد ایـن کشـور کاسـته خواهد شـد.

برنامـه ادغـام شـرکت هـا نیـز بـرای تقویـت صنعـت فـوالد چیـن در جریـان اسـت و قـدرت رقابـت شـرکت هایـی کـه توانسـته انـد در بـازار باقـی بماننـد را بـاال مـی بـرد. انجمـن آهـن و فـوالد چین اظهار داشـت کـه تـاش دولت مرکـزی برای تغییـر سـاختار صنعـت فـوالد ایـن کشـور جـدی اسـت و معتقد اسـت کـه در حال اجـرا مـی باشـد. ایـن برنامـه تنهـا بـه کاهـش ظرفیـت تولیـد کارخانـه هـا منتهی نمـی شـود. بـه عنـوان نمونـه ادغـام بائـو اسـتیل و ووهـان اسـتیل بـه معنـای بـاال بـردن قـدرت رقابـت ایـن کارخانـه هاسـت حـال چـه بـا کاهـش تولیـد چـه بـدون آن. فوالدسـازان چینـی بـدون تقویـت صنعـت فـوالد کشـور نخواهنـد توانسـت حاشـیه سـود باالتـری بـه دسـت آورنـد. صنعـت فـوالد چیـن در حـال حاضـر بـا مشـکاتی روبروسـت از جملـه نـرخ بـاالی بدهـی ها، قیمـت گـذاری مـواد اولیه و حاشـیه سـود پاییـن فوالدسـازان. از ایـن رو تغییر سـاختار صنعت فـوالد و تمرکز بـر منابـع تولیـد فـوالد حیاتی اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.