برگه معامله بورس کاال، مجوز صادرات سیمان

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

دبیر انجمـن صنفـی کارفرمایان صنعــت ســیمان گفــت: اعتقــاد فع ـاالن صنع ـت س ـیمان ای ـن اس ـت کـه تمامـی معامـات بـرای صـادرات س ـیمان از طری ـق ب ـورس کاال انج ـام گیـرد و گمـرکات کشـور فقـط بـا برگـه معاملــه بــورس کاال اجــازه خــروج ســیمان از کشــور را صــادر کنــد امــا همچنــان ایــن مهــم در دســت بررســی اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از مایــن نیــوز، دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان از اولویــت دهــی صــادرات ایــن محصــول خبــر داد و گفــت: در بحـث داخلـی بـرای عرضـه سـیمان در بــورس و بخــش هــای دیگــر همچــون بــازار آزاد نیــاز بــه زیــر ســاخت هــای فراوانــی اســت.

عبدالرضــا شــیخان بــا اشــاره بـه بلـوغ صنعـت سـیمان در بخـش تولی ـد، گف ـت: نی ـاز داخل ـی کش ـور در صنعـت سـیمان 80 میلیـون تـن اســت کــه در حــال حاضــر میــزان تولیـد داخلـی بـه ایـن حـد رسـیده اس ـت.

وی افـزود: بـا توجه به مشـکات اقتصـادی پیـش آمـده در چنـد وقـت گذشــته بــه واســطه تحریــم و رکــود اقتصــادی، بــازار ســیمان بــه ناچــار رو بــه صــادرات آورد و بــا افزایــش صــادرات در ســال 79، صــادرات کلینکـر بـه91میلیـون تـن رسـید امـا در سـال 94 صـادرات بـا کاهـش چهار میلیـون تنـی روبه رو بـوده و بـه حدود 51میلی ـون ت ـن در س ـال رس ـید.

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایان صنعــت ســیمان بیــان کــرد: در س ـال گذش ـته ب ـا وج ـود تأمی ـن نی ـاز ب ـازار داخل ـی حج ـم قاب ـل توجه ـی از تولیـدات داخلـی بـه بـازار هـای هدف صـادر شـد و بـه دلیل متناسـب نبودن می ـزان عرض ـه و تقاض ـا در ای ـن ب ـازار، قیم ـت ه ـا دس ـتخوش تغیی ـر نش ـد.

وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه رکــود حاکــم در بــازار داخلــی و کاه ـش خری ـد و ف ـروش س ـیمان در بــازار برخــی از فعــاالن ســیمان در آســتانه ورشکســتگی قــرار گرفتــه و حت ـی کارخان ـه های ـی ک ـه توجیه ـی بــرای عرضــه ســیمان بــا قیمــت پاییــن نداشــتند، تــا مــرز تعطیلــی پیــش رفتنــد.

شــیخان افــزود: انجمــن بــا توجــه بــه شــناخت الزمــی کــه بــر بـازار سـیمان داشـت بـا وزرات خانه جلســاتی را برگــزار کــرد و حاصــل ایــن امــر اجرایــی شــدن طرحــی بــود کــه از بهمــن 94 بــه اجــرا در آمــد و عرضــه و تقاضــا را بــه حالــت طبیعــی در آورد و قیمــت هــا بــه محــدوده قیمتــی ســیمان در ســال 39بازگشــت و تخفیفــات از بــازار ســیمان حــذف شــد کــه اقتصــاد صنعــت ســیمان تــا پایــان شــش ماهـه 95 رو بـه بهبـود حرکـت کـرد.

وی بــا اشــاره بــه صــادرات سـیمان در شـش مـاه نخسـت سـال جــاری گفــت: در شــش ماهــه اول ســال جــاری حــدود شــش میلیــون 800و هــزار تــن صــادرات ســیمان و کیلینکــر انجــام شــد و بــا توجــه بــه ایــن رقــم مــی تــوان گفــت در ه ـر م ـاه ح ـدود ی ـک میلی ـون و 100 هــزار تــن صــادرات ســیمان انجــام گرفت ـه، البت ـه ب ـازار ع ـراق ب ـه دلی ـل محدودیــت هــا بوجــود آمــده ســهم کمــی از ســیمان کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعــت ســیمان در ارتبــاط بــا رکــود صنعــت ســیمان، در ســال هــای اخی ـر تصری ـح ک ـرد: ب ـه عل ـت آن ک ـه همچنـان سـاخت و سـاز در یک سـال گذشـته رونـق چندانـی پیـدا نکـرده، ب ـازار داخل ـی س ـیمان ه ـم پیش ـرفت چشـم گیـری در بحـث خـروج از رکـود نداشــته کــه البتــه شــهرداری تهــران ب ـا رش ـد ص ـدور ج ـواز س ـاخت و س ـاز روبــه رو بــوده امــا همچنــان ســهم بخـش داخلی از تولید سـیمان بسـیار پایی ـن اس ـت.

وی افـزود: بـا توجـه بـه تحریـک تقاضایــی کــه دولــت در بخــش ســاخت وســاز بــه دنبــال آن بــوده، انتظــار مــی رود تــا پایــان ســال و اوایـل سـال آینـده وضعیـت سـاخت و سـاز بهتـر شـده و رونـق بـه سـمت ســاخت و ســاز حرکــت کنــد.

شــیخان افــزود: در حــال حاضــر جــاده ســازی بــا روکــش بتنــی در حــال انجــام اســت و بــرای ســاخت جــاده هــای کشــور ایــن امــر انجــام شــده و بــا ایــن فرهنــگ ســازی کــه توســط وزارت خانــه انجــام گرفتــه، مــی تــوان اسـتفاده قیـر در جـاده هـای کشـور را کاهــش داد و بــه جــای اســتفاده در داخــل ایــن محصــول را بــا قیمــت باالتــری صــادر کــرد البتــه بایـد تأکیـد داشـت کـه جـاده هـای ســیمانی بــه مراتــب مقــاوم تــر از جــاده آســفالتی اســت.

وی اظهــار کــرد: در حــوزه صــادرات ســیمان مــی تــوان بــه عرض ـه محص ـوالت از طری ـق ب ـورس کاال اشـاره کـرد که در راسـتای رینگ صادراتـی بـورس کاال بـوده، البتـه که موانعــی در ایــن زمینــه وجــود دارد ک ـه در ح ـال برط ـرف ش ـدن اس ـت و تــا پایــان ســال کارهــای نهایــی آن انجــام مــی گیــرد.

دبیر انجمـن صنفـی کارفرمایان صنعــت ســیمان، در پایــان تصریــح کــرد: اعتقــاد فعــاالن صنعــت ســیمان ایــن اســت کــه تمامــی معامــات بــرای صــادرات ســیمان از طریــق بــورس کاال انجــام گیــرد و گمـرکات کشـور فقـط بـا برگـه معامله ب ـورس کاال اج ـازه خ ـروج س ـیمان از کشــور را صــادر کنــد امــا همچنــان ای ـن مه ـم در دس ـت بررس ـی اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.