بازگشت سیمان به مدار رونق

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان معتقـد اسـت در صورت آزادی موصــل و نتیجهبخــش بــودن مذاکــرات صلــح ســوریه بــازار بــزرگ ســیمان عــراق و ســوریه بــرای ایــران مهیــا میشــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، در حالــی کــه صنعــت ســیمان ایــران در حــال بازســازی سیســتم قیمتگــذاری خــود اســت، ایــن صنعــت در رک ـودی دس ـت و پ ـا گی ـر ک ـه ناش ـی از رک ـود ب ـازار مس ـکن و کاه ـش قاب ـل ماحظـه صـادرات بـه واسـطه ناامنـی بازارهـای هـدف اسـت، مـوج دیگـری از تولیــد نیــز تحــت عنــوان طرحهــای ســیمانی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در صــف ورود بــه مــدار ســیمان کشــور بــه ســر مــی بــرد بــه نظــر میرســد کــه ایــن صنعــت بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی خــود بــه آرامــی بــه ســمت بهبــود پیــش مــیرود.

در همیـن رابطـه عبدالرضـا شـیخان - دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعــت ســیمان - دربــاره وضعیــت صــادرات ایــن محصــول اســتراتژیک گفـت: بـه نظـر میرسـد وضعیـت صـادرات بـه عـراق در حـال بهبـود اسـت و بـازار ایـن کشـور بـرای ایـن صنعـت احیـا خواهـد شـد ولـی بـاال رفتـن قیمـت سـیمان در عـراق بـه خاطـر ممنوعیتهـای وارداتـی کـه وجـود دارد شـرایط خاصـی را در ایـن کشـور رقـم زده اسـت.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه وضعیـت رو بـه بهبـود سـیمان اظهـار کـرد: بــا توجــه بــه مجوزهایــی کــه در حــوزه ســاخت و ســاز صــادر شــده اســت و میتوانــد یــک بهبــود نســبی را در ایــن حــوزه رقــم بزنــد، وعــده خریــد دو میلیــون تــن ســیمان توســط وزارت راه و شهرســازی و همچنیــن بهبــود نســبی صــادرات ســیمان بــه عــراق میتــوان گفــت کــه ســیمان در مســیر رونق ـی نس ـبی ق ـرار گرفت ـه اس ـت ک ـه حت ـی ب ـا ورود طرحه ـای س ـیمانی ب ـه مــدار ســیمان کشــور بــه طــور مناســبی جوابگــوی بــازار خــود باشــد.

ایـن فعـال حـوزه سـیمان در تشـریح بـازار عـراق عنـوان کـرد: در حـال حاضـر صـادرات مـا بـه عـراق کلینکـر اسـت و بخشـی از سـیمان هـم بـه اقلیـم کردسـتان مـیرود. همچنیـن بخـش دیگـر از سـیمان تقویتـی تولیـد شـده نیــز بــه ســمت جنــوب عــراق فرســتاده میشــود ولــی در مجمــوع بــه نظــر میرســد کــه عراقیهــا منتظــر آزادی موصــل از چنــگال داعــش باشــند، چــرا کــه آنهــا شــرکت تأمیــن مصالــح ســاختمانی تأســیس کردهانــد کــه قــرار اســت تمــام شــهرهایی کــه دولــت عــراق تصــرف میکنــد را بازســازی کنــد کــه در ایــن صــورت بــه نظــر میرســد یــک ســازماندهی مناســبی در خــود عــراق در حــال شــکلگیری اســت و بــا توجــه بــه صحبتهایــی کــه بــا مقامــات عراقــی داشــتیم، اولویــت خریــد مصالــح نیــز بــا ایــران اســت. شـیخان همچنیـن بـازار سـوریه را نیـز یـک بـازار بـا پتانسـیل بـاال دانسـت و بـا اشـاره بـه طرحـی کـه پیـش از ایـن بـه دو کشـور عـراق و سـوریه مبنـی بـر تأمیـن نیـاز سـیمان سـوریه توسـط عـراق و همچنیـن خـوراک دهـی بـازار عـراق توسـط ایـران، ارائـه کـرده بـود، افـزود: ایـن موضوعـی واضـح اسـت کـه بـرای بازسـازی سـوریه هیـچ کشـوری بهتـر از عـراق نمـی توانـد بـازار آن کشــور را تأمیــن کنــد. مــا هــم متعهدیــم کــه هرآنچــه عــراق نیــاز دارد در داخ ـل مص ـرف کن ـد را ب ـه ای ـن کش ـور ص ـادر کنی ـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.