افزایش39 درصدی صادرات به آفریقای جنوبی

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

مدی ـرکل دفت ـر بازرگان ـی کش ـورهای عرب ـی و آفریقای ـی س ـازمان توس ـعه تجــارت گفــت: در شــش ماهــه نخســت امســال صــادرات کشــورمان بــه آفریقــای جنوبــی 93 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، از سـازمان توسـعه تجـارت، فـرزاد پیلتـن بـا اعـام ایـن خبـر افـزود: در حالـی کـه در شـش ماهـه نخسـت سـال 4931صـادرات ایـران بـه آفریقـای جنوبـی 11 میلیـون دالر ثبـت شـد، در شـش ماهـه نخسـت امسـال ایـن صـادرات بـا رشـد 93 درصـدی بـه رقـم 21 میلیـون و 400 هـزار دالر افزایـش یافـت.

وی گفــت: مهمتریــن اقــام صادراتــی ایــران بــه آفریقــای جنوبــی محصـوالت پتروشـیمی، قیر نفـت، کاشـی و سـرامیک، خرما، ترانسـفورماتور بـرق، انـواع کفپوشهـا و فـرش دسـتبافت، پسـته، روغـن صنعتـی، پـودر و عص ـاره ش ـیرین بی ـان ب ـوده اس ـت.

پیلتـن یـادآور شـد: ظرفیتهـای صادراتـی ایـران بـه آفریقـای جنوبـی بسـیار بیشـتر از ارقـام فعلـی اسـت و بایـد بـا فراهـم سـاختن زیرسـاختهای تجــارت بیــن دو کشــور از قبیــل روابــط بانکــی، خــط کشــتیرانی و پــرواز مسـتقیم و همچنیـن بازاریابـی محصـوالت ایرانـی، بـه سـرعت صـادرات بـه ایــن کشــور را افزایــش داد.

مدیــرکل دفتــر بازرگانــی کشــورهای عربــی و آفریقایــی بــا اشــاره بــه هدفگــذاری تجــارت 2 میلیــارد دالری بیــن دو کشــور تــا ســال 2020 میــادی، اظهــار امیــدواری کــرد: بــا توجــه بــه ظرفیتهــای فــراوان دو کشــور در زمینــه همکاریهــای تجــاری در فضــای پــس از برجــام و لغــو تحریمهـا، در آینـده نزدیـک شـاهد حضـور شـرکتهای توانمنـد ایرانـی در حوزههـای مصالـح سـاختمانی از قبیـل کاشـی و سـرامیک، سـیمان، قیـر، مــواد غذایــی، محصــوالت پتروشــیمی، دارو و تجهیــزات پزشــکی ...و در آفریقــای جنوبــی باشــیم.

بــه گفتــه پیلتــن آفریقــای جنوبــی بــا حجــم تجــارت 200 میلیــارد دالر، بزرگتری ـن و پیش ـرفتهترین اقتص ـاد ق ـاره آفریق ـا ب ـه ش ـمار م ـیرود ک ـه در گ ـروه G20 و گـروه بریکـس نیـز عضویـت دارد. ایـن کشـور دروازه ورود بـه کشـورهای آفریقایــی زیــر صحــرا اســت کــه بــا داشــتن زیرســاختهای پیشــرفته، از ظرفیتهـای فراوانـی در بخشهـای صنعـت، معـدن، کشـاورزی، گردشـگری و تجـارت برخـوردار اسـت و بـا توجـه بـه روابـط سیاسـی دوسـتانه تهـران ـ پرتوریـا جه ـش در رواب ـط تج ـاری دو جانب ـه م ـورد انتظ ـار اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.