تحلیل بازار سرمایه در گروه سیمان، آهک و گچ

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

در تحلیـل بـازار سـرمایه بـه بررسـی گـروه هایـی پرداختـه ایـم کـه جـو فــروش و جــو خریــد در آن هــا در بــازار کامــا آشــکار بــود و در پایــان هــم اشـاره ای بـه شـنیده هـا و شـایعات گسـترده و اخبـار مهـم در بـازار کردیـم.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، در بـازار و معامـات مشـاهده گردیـد کـه حقوقـی هـا بیـش از دوبرابـر فـروش هـا، دسـت بـه خریـد زدنـد و در مقابــل حقیقــی هــا بیــش از 53 درصــد خریدهــا، فروشــنده بودنــد. دیـروز مجمـوع ارزش معامـات بـورس وفرابـورس نسـبت بـه روز کاری قبـل ب ـا کاه ـش بی ـش از 28 درص ـدی مواج ـه ش ـد ب ـه ط ـوری ک ـه مجم ـوع ارزش بـورس و فرابـورس در روز کاری قبـل بیـش از 6702 میلیـارد ریـال بـود کـه دی ـروز ب ـه بی ـش از 4821 میلی ـارد ری ـال رس ـید.

در گـروه سـیمان،آهک و گـچ، شـاهد بودیـم کـه معامـات سـهام اکثـر شـرکت هـای ایـن گـروه بـا افزایـش قیمـت روبـرو شـدند. ایـن گـروه هـم جــز گــروه هایــی بــود کــه بیشــترین تأثیــر مثبــت را بــر شــاخص برجــای گذاشـت و همچنیـن ایـن گـروه جـز گـروه هایـی قـرار داشـت کـه جـو خریـد خوبــی بــر آن حاکــم بــود. از 25 ســهام قابــل دادو ســتد درایــن گــروه، سـهام 20 شـرکت بـا افزایـش قیمـت و سـهام ۵ شـرکت بـا کاهـش قیمـت نســبت بــه روز کاری قبــل بــه کار خــود پایــان دادنــد. صــف هــای خریــد ایــن گــروه متعلــق بــه شــرکت هــای ســیمان شــمال، ســیمان بهبهــان، ســیمان ارومیــه، ســیمان هگمتــان، ســیمان ســپاهان، ســیمان قائــن، سـیمان فـارس و خوزسـتان، سـیمان داراب، سـیمان خوزسـتان، سـیمان غـرب، سـیمان شـرق، سـرمایه گـذاری توسـعه صنایـع سـیمان، سـیمان شـاهرود و سـیمان دورود و در مقابـل صـف هـای فـروش ایـن گـروه متعلـق بـه شـرکت هـای سـیمان خزر،سـیمان بجنـورد و سـیمان اصفهـان بودنـد. بیشـترین حجـم معامـات متعلـق بـه شـرکت سـیمان شـرق بـا دادو سـتد بیــش از 14 میلیــون ســهم بــود. بیشــترین ارزش معامــات متعلــق بــه ش ـرکت س ـیمان ش ـرق ب ـا بی ـش از 16 میلی ـارد ری ـال ب ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.