همه چیز درباره تخفیف سیمانی ها

Elm va Sanat Rooz - - فوالد -

بـا وجـود اینکـه نیمـه مهرمـاه بـرای اعـام قیمـت نهایـی سـیمان تعیین شـده بـود، بـه گفتـه دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان اعـام قیمــت نهایــی ســیمان در دســتور مجمــع مدیــران عامــل صنعــت ســیمان قـرار نگرفـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، عبدالرضـا شـیخان، بـا بیـان اینکـه بـا وجـود گذشـت سـه روز از موعـد برگـزاری مجمـع مدیـران عامـل صنعـت س ـیمان هن ـوز قیم ـت نهای ـی آن اع ـام نش ـده اس ـت، گف ـت: گزارش ـی ک ـه بایـد از جانـب شـرکت حسابرسـی بـرای انجمـن سـیمان بـه عنـوان مرجـع تصمیمگیــری قیمــت ســیمان تهیــه میشــد هنــوز تکمیــل نشــده اســت و در زمــان برگــزاری مجمــع مدیــران عامــل صنعــت ســیمان بــه دســت مـا نرسـید کـه همیـن امـر باعـث شـد موضـوع قیمـت در دسـتور کار ایـن مجمـع قـرار نگیـرد.

وی تشــریح کــرد: از موعــدی کــه قــرار بــود شــرکت حســابرس طــرف قـرارداد انجمـن سـیمان اقـدام بـه تحویـل گـزارش مربـوط بـه قیمتگـذاری ایـن محصـول کنـد، گذشـته اسـت و بـه شـکل روزانـه در حـال پیگیـری آن هسـتیم تـا بـا توجـه بـه بخشـی از اطاعـات کـه از بـازار بـورس اتخـاذ شـده کـه شـامل شـرکتهای سـیمانی بـازار بـورس میشـود و بخشـی کـه مربـوط بــه شــرکتهای خــارج از بــورس اســت بتوانیــم بــه یــک بــرآورد مناســب از قیمـت سـیمان برسـیم.

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان بــا اشــاره بــه محتــوای مجمــع مدیــران عامــل اظهــار کــرد: در ایــن جلســه تمرکــز روی تعییــن ســهمیهها و همچنیــن حــذف کامــل تخفیــف ســیمانی بــود، چــرا کــه علیرغــم ابــاغ حــذف تخفیــف ســیمان، هنــوز هــم برخــی شــرکتها محصـول خـود را بـا اعـام تخفیـف ارائـه میکردنـد کـه ایـن موضـوع موجـب شــده بــود بــه شــرایطی کــه بــه طــور ایــدهآل بــرای رســیدن بــه قیمــت حقیقــی ســیمان مــد نظــر مــا بــود، نرســیم.

وی افـزود: در مجمـع تصمیـم بـر ایـن شـد تـا خریـد بـه صـورت نقـدی صـورت بگیـرد تـا عـادت بـازار نسـبت بـه خریـد بـا تخفیـف شکسـته شـود و بتـوان قیمتهـا را بـه مـرز حقیقـی شـدن نزدیـک کـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.