تحقق خواست مردم برای تولید خودروی ارزان

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، رییــس هیــأت عامــل ســازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران گفـت: تفاهمنامـه اخیـر بـا شـرکت رنـو، یــک اتفــاق مبــارک و فرخنــدهای اســت کــه میتوانــد خواســت اکثریــت جامع ـه ب ـرای داش ـتن خودروی ـی ب ـا کیفی ـت و ارزان قیم ـت را تأمی ـن کن ـد.

منصـور معظمـی در یـک برنامـه تلویزیونـی بـا اشـاره بـه مطالعـات صورت گرفتـه در مـورد خواسـت مـردم و همچنیـن ظرفیـت بـازار خـودروی کشـور، گفـت: براسـاس ایـن مطالعـات، مـردم خواهـان تولیـد خودروهایـی مناسـب و بـا کیفیـت و بـا قیمـت منطقـی و متناسـب بـا قـدرت خریدشـان هسـتند.

وی بــا تأکیــد بــه اینکــه امــروزه خــودرو، دیگــر بعنــوان یــک وســیله لوکــس محســوب نمیشــود، گفــت: خــودرو جــزو وســایل الینفــک مــردم شـده و مـا بعنـوان متولیـان صنعتـی جامعـه بایـد تـاش کنیـم خودرویـی را تولیـد کنیـم کـه رضایـت مـردم را بـه لحـاظ کیفیـت و قیمـت تأمیـن کنیـم.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه آنچـه در انعقـاد قـرارداد بـرای مـا مهـم بـوده، برندهـای مطـرح جهانـی و نـه کشـور خاصـی اســت، گفــت: در جهــان 10 الــی 15 برنــد معــروف در حــوزه خودروســازی وجـود دارد کـه مـا بـا توجـه بـه شـروطی کـه اعـام کردیـم، بـا شـرکت رنـو فرانسـه بـه توافـق رسـیدیم.

رییــس هیــأت عامــل ایــدرو در مــورد عــدم حضــور خودروســازان ایرانــی در قــرارداد ایــدرو و رنــو، تصریــح کــرد: خودروســازان ایرانــی هیــچ ممنوعیتــی یــا محدودیتــی در عقــد قــرارداد خودرویــی بــا طــرف هــای خارجــی ندارنــد و اخیــرا ایــران خــودرو و ســایپا بــا شــرکت هــای خارجــی ماننـد سـیتروئن و پـژو قـرارداد امضـا کردنـد و سـازمان گسـترش براسـاس مــاده 2 و 7 از اساســنامه خــود، وظایفــی را بــه عنــوان ســازمان توســعهای دنبــال میکنــد کــه از جملــه آن ارتقــای حــوزه صنعــت خــودرو اســت.

وی افـزود: سـازمان گسـترش قصـد ورود بـه صنعـت خودروسـازی را نـدارد و تنه ـا هدف ـش ارتق ـا س ـطح توانمندیه ـای خودروس ـازان داخل ـی ب ـه منظ ـور بهرهبـرداری بهتـر و بیشـتر مـردم از خودروهـای بـا کیفیتتـر و ارزانتـر اسـت.

وی توضیــح داد: ماموریــت و وظیفــه ســازمان گســترش از طریــق ایجــاد واحدهـای صنعتـی و توسـعه دادن آنهـا و سـپس واگـذاری آنها بـه بخش خصوصی دنب ـال میش ـود و در م ـورد ق ـرارداد ب ـا رن ـو، همی ـن رون ـد ط ـی خواه ـد ش ـد.

رییــس ایــدرو تصریــح کــرد: ســال قبــل ۰۰۶ میلیــارد تومــان و امســال 0021میلی ـارد توم ـان از س ـهام س ـازمان گس ـترش و نوس ـازی صنای ـع ای ـران بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـده اسـت کـه ایـن امـر در چارچـوب حمایـت از بخ ـش خصوص ـی انج ـام گرفت ـه اس ـت.

وی بـا اشـاره بـه تـوان و ظرفیـت خـوب قطعهسـازی در ایـران گفـت: در ایـن بخـش بیـش از ۰۰۵ هـزار نفـر شـاغل هسـتند و مهندسـان جـوان و تحصیلکـرده و بـا تجربـهای وجـود دارنـد کـه قـرارداد بـا رنـو در بخـش قطعهســازی و پیونــد دادن آن بــا شــبکه جهانــی قطعهســازی رنــو، فرصــت هــای تــازهای ایجــاد میکنــد.

معظمــی بــا بیــان اینکــه متــن ایــن توافقنامــه بگونــهای تنظیــم شــده کـه منافـع کشـور در آن لحـاظ شـده اسـت، گفـت: سیاسـت وزارت صنعـت، معــدن و تجــارت در مــورد خودروســازی، عبــارت از اســتفاده حداکثــر از تــوان داخلــی و صــدور محصــول بــه خــارج اســت کــه ایــن امــر در قــرارداد رن ـو رعای ـت ش ـده اس ـت.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در توضیــح مفــاد توافقنامــه اظهـار کـرد: ایـن توافقنامـه راجـع بـه یـک سـرمایهگذاری مشـترک جوینـت ونچــر ۰۴ بــه ۰۶ درصــد اســت و در مرحلــه اول 150 هــزار دســتگاه و در مرحلــه دوم 300 هــزار دســتگاه خــودرو تولیــد خواهــد شــد و محصــوالت آن نیــو ســیمبل و نیــو داســتر کــه تــا االن اساســا وارد بــازار نشــدهاند. از طرفــی ۰۴ درصــد از تولیــدات، ســاخت داخــل خواهــد بــود کــه تــا ۰۶ الــی 80 درصـد ارتقـا خواهـد یافـت. رنـو براسـاس ایـن تفاهمنامـه متعهـد شـده اسـت 30 درصـد تولیـد سـالیانه را بـه بازارهـای هـدف صـادر کنـد. براسـاس ایـن توافقنامـه رنـو قـرار اسـت مرکـز تحقیـق و توسـعه منطقـهای را در ایـران ایجـاد کنـد و تولیـد موتـور، گیربکـس و شاسـی و همچنیـن متصـل شـدن بـه ش ـبکه خدم ـات پ ـس از ف ـروش از بنده ـای دیگ ـر ق ـرارداد اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.