خداحافظی آلمان با خودروهای بنزینی و گازوئیلی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

آلمــان اولیــن کشــوری بــود کــه موتورهــای احتــراق داخلــی را بــرای نصـب در خودروهـا تولیـد کـرد. حـال مجلـس نماینـدگان ایـن کشـور قانونـی تصویـب کـرده کـه بـر طبـق آن تولیـد چنیـن موتورهایـی در آلمـان تـا سـال 2030 ممن ـوع ش ـود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مهـر، موتورهـای درونسـوز یـا موتورهـای احتــراق داخلــی بــه موتورهایــی گفتــه میشــود کــه در آنهــا مخلــوط ســوخت (معمــوًال بنزیــن یــا گازوئیــل) و اکســیدکننده (معمــوًال هــوا یــا اکســیژن) در داخــل محفظــه بســتهای واکنــش داده و محتــرق میشــوند. بـر اثـر احتـراق گازهـای داغ بـا دمـا و فشـار بـاال حاصـل میشـوند و بـر اثـر انبسـاط ایـن گازهـا قطعـات متحـرک موتـور بـه حرکـت درآمـده و در نهایـت خــودرو جابجــا مــی شــود.

تصویــب ایــن قانــون انقابــی مهــم در صنعــت خودروســازی محســوب مــی شــود و شــمارش معکــوس را بــرای تولیــد خودروهایــی کــه از ســوخت هــای فســیلی ماننــد بنزیــن و گازوئیــل اســتفاده مــی کننــد، در آلمــان بــه صــدا درمــی آورد. عــاوه بــر آلمــان دیگــر کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا هــم در تــاش بــرای تصویــب قوانیــن مشــابهی هســتند و انتظــار مــی رود مجال ـس قان ـون گ ـذاری آنه ـا ه ـم ط ـی م ـاه ه ـای آین ـده مصوب ـات مش ـابهی داشــته باشــند.

اولیـور کریشـر از اعضـای حـزب سـبز آلمـان در ایـن مـورد گفتـه اسـت: اگـر بخواهیـم توافقنامـه پاریـس بـرای مقابلـه بـا آالینـده هـای گـرم کننـده کــره زمیــن را جــدی بگیریــم، نبایــد اجــازه دهیــم تــا پــس از ســال 2030 هی ـچ خ ـودروی دارای موت ـور احت ـراق درون ـی در ج ـاده ه ـا ت ـردد کن ـد.

در مصوبـه مجلـس آلمـان از شـرکت هـای خودروسـازی اتحادیـه اروپـا خواســته شــده تــا رویــه هــای فعلــی دریافــت مالیــات و عــوارض خــود را مـورد بازنگـری قـرار دهنـد تـا زمینـه بـرای تولیـد خودروهایـی کـه آالینـده هــای زیســت محیطــی تولیــد نمــی کننــد فراهــم شــود. بــه اعتقــاد ایــن نماین ـدگان س ـختگیری ه ـای بیش ـتر مالیات ـی خودروس ـازان را ب ـه اس ـتفاده از خودروهـای برقـی تشـویق مـی کنـد. امـری کـه بایـد دیـر یـا زود رخ دهـد.

آلمــان در حــوزه خودروســازی چهارمیــن کشــور بــزرگ جهــان اســت و چنیــن تحولــی در آن نشــانه ای بــزرگ از انقــاب در صنعــت خودروســازی محس ـوب م ـی ش ـود. م ـی ت ـوان انتظ ـار داش ـت ک ـه در س ـال ه ـای آت ـی ده ه ـا کشــور جهــان تولیــد خودروهــای بنزیــن ســوز و گازوئیلــی را متوقــف کننــد و سـاخت خودروهـای برقـی یـا هیدروژنـی کـه محیـط زیسـت را آلوده نمـی کنند را آغـاز خواهنـد کـرد. سـرعت بـاالی تخریـب محیـط زیسـت نیـز تـاش هـا در ای ـن زمین ـه از س ـوی سیاس ـت م ـداران را ش ـدت بخش ـیده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.