توافقات با رنو همچنان در هاله ای از ابهام

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تیـن نیـوز، یـک کارشـناس خـودرو بـا انتقـاد از ق ـرارداد ای ـدرو ب ـا رن ـو ب ـرای تولی ـد خ ـودرو در ای ـران ب ـه محرمان ـه ب ـودن قســمتهای زیــادی از ایــن توافقنامــه اشــاره کــرد و افــزود: ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران شــفاف رفتــار نمیکنــد.

محمــد شــجاعی فــرد رییــس دانشــکده فنــی خــودروی دانشــگاه علــم و صنعـت گفـت: تجربـه همـکاری بـا فرانسـویها در سـالهای قبـل نشـان داده که فرانسـویها قابـل اعتمـاد نیسـتند و در زمـان تحریمهـا مـا را تنهـا میگذارنـد.

او افــزود: فرانســویها دنبــال بــازار ایــران هســتند نــه کمــک بــه صنع ـت خ ـودروی مل ـی م ـا، فرانس ـویها دنب ـال ف ـروش بیش ـتر محص ـوالت خــود هســتند و اگــر شــرایط تحریــم ایجــاد شــود دوبــاره دســت مــا را از قطعههایشــان کوتــاه میگذارنــد.

شــجاعی فــرد همچنیــن بــه قیمــت بــاالی خودروهــای پیشــنهادی فرانســویها بــا مبلــغ 60 تــا 80 میلیــون تومــان اشــاره کــرد و گفــت: ایــن رقــم بــرای اکثریــت مــردم جامعــه مناســب نیســت.

ش ـجاعی ف ـرد اف ـزود: ق ـرارداد می ـان خودروس ـازان ایران ـی و فرانس ـوی بایــد بهگونــهای تنظیــم شــود کــه تمــام محورهــای مطرحشــده پیشــین در آن دیـده شـود امـا متأسـفانه تجربـه خوبـی هـم از تنظیـم قـرارداد نداریـم.

او گفــت: وقتــی خودمــان تمــام خــط تولیــد را داریــم چــرا بایــد در قراردادهایمـان سـهم کمپانـی رنـو را 60 درصـد و سـهم خودروسـاز داخلـی را 40 درصــد لحــاظ کنیــم.

شـجاعی فـرد بـه محرمانه بـودن قسـمتهای زیـادی از ایـن توافقنامه اشـاره کـرد و افـزود: سـازمان گسـترش و نـوآوری صنایـع ایران شـفاف رفتـار نمیکند.

رییـس دانشـکده فنـی و خـودروی دانشـگاه علـم و صنعـت گفـت: اگـر کمپانـی رنـو بـا خـودش پـول بیـاورد و نیـروی کار و خـط تولیـدش را سـرمایه تلق ـی نکن ـد ای ـن توافقنام ـه پ ـس از تبدی ـل ب ـه ق ـرارداد قاب ـل تقدی ـر اس ـت امـا ایـن امـکان کمـی بعیـد اسـت.

شــجاعی فــرد در ادامــه ارتبــاط تلفنــی خــود گفــت: اگــر فرانســویها تولیـد قطعًاتشـان را بـه مـا بسـپارند احتمـاًال قطعـات خـرد خواهـد بـود نـه اساس ـی و در نهای ـت ب ـاز ه ـم س ـر قطعهس ـاز داخل ـی ب ـیکاه خواه ـد مان ـد.

عزیـز اکبریـان رییـس کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس نیـز در ایـن برنامه گفـت: بـرای تحریـک بـازار داخلـی بـه حـدود 200 میلیـارد دالر سـرمایه گـذاری نیـاز داریـم کـه ایـن رقـم از تـوان سـرمایه گـذاران داخلـی خـارج اسـت.

او ادامــه داد: اگــر ســرمایه گــذاران خارجــی بــا صنعتگــران و تولیــد کننــدگان ایرانــی وارد همــکاری شــوند بایــد بداننــد کــه مــا تنهــا بــه سرمایهگذاریشــان نیازمندیــم نــه تولیــد و ســازندگی آنهــا در ایــران، مــا نیـاز بـه توانمنـدی بـرای رقابـت بـا بـازار جهانـی داریـم و بـازار داخلیمـان را بــه اســم ســرمایه گــذاری خارجیهــا واگــذار نمیکنیــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.