تولید خودرو 43 درصدی شد

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـرای امسـال دسـتیابی بـه تولیـد یـک میلیـون و 350 هـزار دسـتگاه خـودرو را هدفگــذاری کــرده و بــا توجــه بــه اینکــه در نیمــه دوم ســال فعالیــت واحدهـای تولیـدی بیـش از نیمـه نخسـت اسـت، دسـتیابی بـه ایـن هـدف دور از انتظــار نیســت.

افــزون بــر ایــن، تولیــد انــواع خــودرو ســواری در پنــج ماهــه نخســت امسـال بـه 534 هـزار و 402 دسـتگاه رسـید کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه پارســال رشــد 16.1 درصــدی را نشــان مــی دهــد.

بـر اسـاس راهبـرد ایـن وزارتخانـه قـرار اسـت تـا سـال 1404 یـک سـوم خودروهـای تولیـدی کشـور راهـی بازارهـای صادراتـی شـود.

انتظــار مــی رود از مجمــوع ســه میلیــون دســتگاه خــودرو تولیــد شــده ایــران در افــق چشــم انــداز ،1404 یــک میلیــون دســتگاه روانــه بازارهــای خــارج و بقیــه در داخــل مصــرف شــود .

قـرار بـود در سـال 1394 تولیـد خـودرو در کشـور بـه یـک میلیـون و 400 هـزار دسـتگاه برسـد امـا بـا توجـه بـه شـرایط مالـی خودروسـازان و تحـوالت بیـن المللـی نزدیـک بـه یـک میلیـون دسـتگاه انـواع خـودرو تولیـد شـد.

چنــدی پیــش «مهــدی جمالــی» مدیرعامــل شــرکت ســایپا، گفــت: امس ـال می ـزان تولی ـد خ ـودرو از 300 ه ـزار ب ـه 530 ه ـزار دس ـتگاه افزای ـش مـی یابـد کـه بـا تحقـق آن هزینـه هـای سـربار ایـن شـرکت کـم مـی شـود و س ـود عملیات ـی تحق ـق پی ـدا م ـی کن ـد.

بـر پایـه آمارهـای غیررسـمی، اکنـون شـمار خودروهـای کشـور بـه 17 میلیــون دســتگاه رســیده اســت و یــک پنجــم جمعیــت 78 میلیــون نفــری ای ـران خ ـودرو دارن ـد.

ایـران خـودرو نیـز برنامـه امسـال خـود را تولیـد 630 هـزار تـا 670 هـزار دســتگاه اعــام کــرده اســت کــه 30 هــزار دســتگاه خــودرو از ایــن مقــدار، راه ـی بازاره ـای صادرات ـی م ـی ش ـود.

بـر پایـه اعـام پایـگاه اطـاع رسـانی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، در پنــج ماهــه امســال 131 هــزار و 840 دســتگاه انــواع پرایــد، 72 هــزار و 989 دس ـتگاه پ ـژو ‪64 ،405‬ ه ـزار و 685 دس ـتگاه پ ـژو602، 58 ه ـزار و 722 دســتگاه پــژو پــارس، 42 هــزار و 266 دســتگاه تیبــا ‪X 200‬ و 23 هــزار و هش ـت دس ـتگاه س ـمند تولی ـد ش ـد.

بــر پایــه ایــن گــزارش، 32 هــزار و 255 دســتگاه انــواع رنــو، 23 هــزار و 699 دسـتگاه خـورو ام.وی.ام، 30 هـزار و 414 دسـتگاه تنـدر09، 24 هـزار و 281 دسـتگاه پرایـد نسـیم و صبـا، 15 هـزار و 338 دسـتگاه جـک و لیفـان، هفــت هــزار و 605 دســتگاه پرایــد231، 10 هــزار و 560 دســتگاه دنــا، 13 هــزار و 778 دســتگاه برلیانــس، 12 هــزار و 533 دســتگاه ســاندرو B90 از آغ ـاز امس ـال ت ـا پای ـان مردادم ـاه تولی ـد ش ـد.

همچنیــن در پنــج ماهــه نخســت امســال چهــار هــزار و 988 دســتگاه رانــا، پنــج هــزار و 450 دســتگاه ســراتو، پنــج هــزار و 241 دســتگاه پــارس تنــدر، دو هــزار و 50 دســتگاه تیبــا X200 دوگانــه ســوز، یــک هــزار و 473 دســتگاه مــزدا3، 964 دســتگاه هایمــا، 175 دســتگاه آســا و 288 دســتگاه تیبــا X100 تولیــد شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.