سایپا پذیرای دانشجویان در سال تحصیلی جدید

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

شــرکت ســایپا بــا هــدف آشــنایی و شــناخت دانــش جویــان از صنعــت خــودرو، آمادگــی دارد تــا میزبــان بازدیــد هــای گروهــی دانشــگاه هــای سراســر کشــور از خطــوط تولیــد خــود باشــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، همزمـان بـا فـرا رسـیدن مهـر مـاه و آغـاز سـال تحصیلـی، شـرکت سـایپا در راسـتای انجـام مسـوولیت هـای اجتماعـی خـود و بـه منظـور ایجـاد ارتبـاط بـا دانشـگاه هـای سراسـر کشـور و ارتقــا تصویــر ذهنــی مخاطبــان و از بیــن بــردن تصاویــر واهــی از صنعــت خــودرو و همچنیــن آشــنایی هرچــه بیشــتر دانــش آمــوزان، دانشــجویان، دبیــران و اســتادان گرامــی، آمادگــی دارد تــا در قالــب بازدیدهــای گروهــی شـرایط تولیـد خـودرو در ایـران و مراحـل کیفـی و کمـی ایـن فرآینـد را بـه نمای ـش بگ ـذارد.

ایــن بازدیــد هــا بــا هــدف نشــر و توســعه دانــش بومــی، ایجــاد بســتر مناسـب جهـت رشـد آینـده سـازان کشـور، نمایـش شـرایط تحقـق اقتصـاد مقاومتـی در صنعـت و معرفـی تـوان مهندسـی داخلـی انجـام خواهـد شـد.

قطع ـا آش ـنایی اف ـراد ب ـا ای ـن صنع ـت و رون ـد تولی ـد خ ـودرو م ـی توان ـد عــاوه بــر شــناخت عملکــرد تولیــد باعــث ایجــاد انگیــزه در علــم آمــوزی و حرکــت دانــش پژوهــان جهــت حضــور در ایــن صنعــت بــزرگ در آینــده خواهــد بــود.

بــر همیــن اســاس مــدارس، آموزشــگاه هــا، دانشــکده هــا و ارگان هــا مــی تواننــد جهــت بازدیــد از خطــوط تولیــد محصــوالت گــروه ســایپا بــه نشــانی اینترنتــی www.saipagroup.ir مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن هــای 48952801-2 تمــاس و هماهنگــی هــای الزم جهــت بازدیــد را انجــام دهنــد و بازدیدهــا بــر اســاس اولویــت ثبــت نــام انجــام خواهــد شــد.

گفتنــی اســت شــرکت ســایپا بــا نزدیــک بــه 50 ســال حضــور در صنعــت خـودرو و داشـتن سـالن هـای متعـدد تولیـدی و عرضه محصـوالت متنـوع نقش مهم ـی در صنع ـت خودروس ـازی کش ـور ایف ـا ک ـرده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.