پارچه ایرانی ارزان شد

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

ایــران دارای مزیــت مــواد اولیــه در صنعــت نســاجی و پوشــاک اســت، امــا نــگاه نادرســت و برنامــه ریــزی و مدیریــت نامناســب ســبب شــده تــا ایــن صنعــت در ایــران بســیار عقــب تــر از جایــگاه حقیقــی خــود باشــد؛ بــه طوریکــه در یــک نیمــه ســال رقــم صــادرات پارچــه ایرانــی کمتــر از 22 میلیــون دالر باشــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از بــازار نیــوز، بزرگتریــن مزیــت صنعــت نسـاجی ایـران امـکان تأمیـن مناسـب مـواد اولیـه آن در داخـل اسـت و مـی تــوان مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت را بــا کیفیــت و کمیــت مناســب تأمیـن کـرد و ایـن در حالـی اسـت کـه بـه گفتـه کارشناسـان، بخـش عمـده قیمـت تمامشـده صنعـت نسـاجی یعنـی بیـن ۵۶ تـا 85 درصـد از کل قیمـت را مــواد اولیــه آن تشــکیل میدهــد.

سـابقه ایـران در تولیـد مـواد اولیـه صنعـت نسـاجی نشـان مـی دهـد کـه عـاوه بـر تأمیـن نیـاز داخلـی تولیدکننـدگان نسـاجی و پوشـاک بـه ویـژه در پنبــه کــه جــزو مــواد اولیــه طبیعــی محســوب مــی شــود، امــکان صــادرات مـازاد ایـن مـواد اولیـه بـه سـایر کشـورها نیـز وجـود دارد؛ بـه طوریکـه ایـران در گذشـته موفـق بـه تولیـد 250 هزارتـن پنبـه در سـال هـم شـده اسـت کـه 100 هـزار تـن آن صادراتـی بـوده و ایـن در حالـی اسـت کـه بـا از دسـت دادن ایــن مزیــت اکنــون در موقعیتــی هســتیم کــه بــه زحمــت بخــش کشــاورزی ق ـادر ب ـه تولی ـد ی ـک س ـوم از نی ـاز صنع ـت نس ـاجی ای ـران اس ـت ک ـه همی ـن امـر عـدم برنامـه ریـزی مناسـب در ایـن حـوزه را نشـان مـی دهـد.

از سـوی دیگـر برخـی مـواد اولیـه مـورد نیـاز در صنعـت نسـاجی، مـواد مصنوعـی یـا تولیـد شـده توسـط پتروشـیمی هـا هسـتند و جالـب تـر آنکـه، پتروشـیمی هـای داخـل نیـز عاقـه مندنـد کـه بـه جـای فـروش محصـوالت خـود بـه تولیدکننـدگان داخلـی، ان را بـه کشـورهای دیگـر صـادر کننـد.

صـادرات ایـن مـواد در حالـی صـورت مـی گیـرد کـه بـه نظـر مـی رسـد، فــروش محصــوالت بــا ارز بــرای تولیدکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی سـود بیشـتری دارد، امـا قضیـه آن جایـی جالـب مـی شـود کـه زمانـی کـه تولیدکننــدگان بــرای خریــد ایــن محصــوالت بــه صــورت ارزی و بــا قیمــت صادراتــی هــم ابــراز تمایــل مــی کننــد بازهــم تولیدکننــدگان محصــوالت پتروشــیمی بــه جــای تأمیــن نیــاز داخــل، ســعی در حفــظ بازارهــای صادراتــی خــود دارنــد.

بــه ایــن ترتیــب، عــدم تأمیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز، هــدف گــذاری نامناسـب بخـش صنعـت و تجـارت، مدیریـت ناکارآمـد در سـطوح مرتبـط بـا ایـن حـوزه، تحریـم هـای وضـع شـده علیـه ایـران، عـدم توجـه بـه نقدینگـی و سـرمایه در گـردش بخـش نسـاجی و بـه روزآوری آن و ... همـه و همـه سـبب شـده اسـت تـا جایـگاه ایـن صنعـت در ایـران بـه جـای پیشـرفت روزافـزون، بـه افـول بـرود و ایـران نـه تنهـا بـه جایـگاه حقیقی خـود نرسـد بلکـه جوالنگاه پارچـه و پوشـاک قاچـاق و فاقـد هرگونـه شـاخص هـای کیفـی شـود.

بــدل شــدن بــازار نســاجی و پوشــاک ایــران بــه محــل عرضــه اجنــاس قاچــاق و ارزان ســبب شــده تــا تولیدکننــدگان نیــز بیــش از پیــش از پــا درآینــد و ایــن صنعــت نیمــه جــان بــه صنعتــی فلــج تبدیــل شــود.

ب ـر همی ـن اس ـاس گزارش ـی از جدیدتری ـن آم ـار ص ـادرات ان ـواع پارچ ـه هــای نســجی ایرانــی بــه کشــورهای دیگــر نشــان مــی دهــد کــه در شــش ماهـه نخسـت سـال جـاری بـه رغـم افزایـش وزنـی صـادرات، ارزش دالری آن نس ـبت ب ـه م ـدت مش ـابه س ـال گذش ـته ب ـا کاه ـش هم ـراه ب ـوده اس ـت.

بـر پایـه گزارشـات مقدماتـی گمـرک جمهـوری اسـامی ایـران در نیمـه نخســت امســال، 3275 تــن انــواع پارچــه نســجی بــه کشــورهای مقصــد صـادر شـده اسـت کـه ارزش ایـن محمولـه هـای صادراتـی بـه 21 میلیـون و 576 هـزار دالر مـی رسـد، ایـن در حالـی اسـت کـه در مـدت مشـابه سـال گذشـته 3106 تـن انـواع پارچـه از ایـران صـادر شـده بـود و ارزش آن رقمـی بی ـش از 22 میلی ـون و 211 ه ـزار دالر ب ـوده اس ـت.

فـارغ از اینکـه قیمـت هـر کیلوگـرم پارچـه نسـبت بـه سـال گذشـته بـا کاهـش همـراه بـوده اسـت، صـادرات5.12 میلیـون دالری پارچـه در سـال جـاری بـرای صنعتـی کـه یکـی از صنایـع اولویـت دار ایـران بـه شـمار مـی رود، ع ـددی حقی ـر ب ـه نظ ـر م ـی رس ـد.

در میـان کشـورهایی کـه ایـران بـه آن هـا پارچـه صـادر مـی کنـد، کشـور عـراق کـه اکنـون بـازار خوبـی بـرای انـواع کاالهـای صادراتـی ایـران اسـت و مشـخص نیسـت کـه ایـن رونـد تـا چـه زمانـی ادامـه داشـته باشـد، در رتبـه نخسـت قـرار دارد بـه طوریکـه بیـش از نیمـی از کل صـادرات پارچـه ایـران یعنـی 13 میلیـون و 313 هـزار دالر از آن بـه ایـن کشـور صـادر مـی شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.