سند توسعه صنعت پوشاک در راه شورای عالی اشتغال

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

صنعــت پوشــاك از صنایــع اشــتغالزای ایــران اســت کــه در ســالهای گذشــته بهدلیــل نداشــتن تــوان رقابتــی در مقابــل محصــوالت وارداتــی، بــه انــدازه قابلتوجهــی کوچــك شــده اســت. نســاجی و پوشــاك، از قدیمیتریــن صنایــع ایــران، در دو دهــه گذشــته رونــد نزولــی بــه خــود گرفتــه بــود و تولیدیه ـای کوچ ـك پوش ـاك ای ـران بیــش از همــه مقهــور محصــوالت تولیــدی در صنایــع مکانیــزه شــده چینــی و ترکــی قــرار گرفتنــد. بــه گفتــه وزیــر تعــاون، اکنــون حــدود نیـم میلیـون نفـر در صنعـت پوشـاك مشــغول بــه کار هســتند و ایــن درحالــی اســت کــه ایــن صنعــت قابلیــت تولیــد یكمیلیــون شــغل دیگــر را هــم دارد. صنعتــی کــه از قضــا بخــش زیــادی از کارکنــان آن را زنـان تشـکیل مـی دهنـد. زنجیره صنعــت پوشــاك از نــخ و نســاجی تــا تولیــد در ایــران وجــود دارد و کمتــر مــواد اولیــه ای در آن هســت کــه الزامــا نیــاز بــه واردات داشــته باشــد. صنعتــی کــه از نقطــه صفــر آن داخلــی اســت و چرخــه ای کــه از ابتــدا ارزش افــزوده ایجــاد مــی کنـد، بهدلیـل کامـل شـکل نگرفتـن دچــار صدمــات زیــادی شــده اســت. از بزرگتریــن مشــکات صنعــت پوشــاك ایــران، ماننــد هــر صنعــت دیگــری در ایــن کشــور، شــکل نگرفتــن کامــل زنجیــره آن، خصوصــا نبــودن تولیدکننــدگان بــزرگ اســت. اکثــر تولیدیهــای پوشـاك در ایـران واحدهـای کوچـك صنعتــی هســتند و آنهــا هــم کــه بـزرگ حسـاب مـی شـوند، حداکثـر 005نفــر نیــروی کار دارنــد و عمــا واحدهایــی متوســط هســتند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تعــادل، درراســتای بررســی چالشه ـای کنون ـی صنع ـت پوش ـاك کشــور، نشســت توســعه کســبوکار اشــتغال صنعــت پوشــاك بــا حضــور وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي، معـاون توسـعه کارآفرینـی و اشـتغال وزیــر کار، رییــس انجمــن صنفــی صنعــت پوشــاك، مدیــر طــرح ملــی تکاپــو (توســعه کســبوکار، اشــتغال پایــدار)، انجمنهــای تخصصــی و همچنیــن نماینــدگان یونیــدو (ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد) برگــزار شــد و بــا بیــان مشـکات ایـن صنعـت، راهکارهایی بـرای خـروج از وضعیـت موجـود هـم مطــرح شــد.

ازجملــه راهکارهــای موردنظــر ایجــاد شــهرك تولیــد پوشــاك، تسـهیل نظـام مالـی صنعت پوشـاك، احیـای کارخانههـای قدیمـی صنعت نســاجي، برنامهریزیهایــی بــرای افزایــش ســطح آمــوزش نیــروی انسـانی و از همـه مهمتـر اشـتغالزایی در ایــن صنعــت اســت. بــه گفتــه علــی ربیعــی، ایــن صنعــت تــوان بهکارگیــری یكمیلیــون نفــر نیــروی جدیــد را دارد ولــی در مراحــل اول ســعی در ایجــاد 200 تــا 003هــزار شــغل را داریــم. وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه در جهــت توســعه بنگاههــای صنعــت پوشــاك، یــك شــهرك تولیــدی در ایـن صنعـت طراحـی خواهد شـد، از تسـهیل نظـام مالـی صنعـت پوشـاك خبــر داد.

علــی ربیعــی در حاشــیه نشســت توســعه کســبوکار و اشــتغال صنعــت پوشــاك گفــت: یکـی از مصوبـات دولـت در شـورای عالــی اشــتغال دســتهبندی خدم ـات اشتغالزاســت کــه بــر ایــن اســاس، حــدود ۰۵۵هــزار نفــر امــروز در صنعــت پوشــاك شــاغل هســتند و مطالعــات مــا نشــان مــی دهــد در ایــن حــوزه، امــکان افزایــش اشــتغال تــا 5.1میلیــون نفــر وجــود دارد. وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اضافــه کــرد: ضعــف مــا در صنعــت پوشــاك، وجــود بنگاههــای کوچــك اســت؛ بهطــوری کــه بنگاههــای بــزرگ ایــن صنعــت در بهتریــن حالــت، دارای 300 تــا 400 شــاغل هســتند کــه در صنعــت پوشــاك جــزو بنگاههــای کوچــك محســوب مــی شــوند؛ بنابرایــن نیــاز داریــم ان ـدازه بنگاهه ـای فع ـال در صنع ـت پوشــاك را بــزرگ کنیــم. وی ادامــه داد: بهدلیــل اینکــه توســعه انــدازه بنگاههـای فعـال در صنعـت پوشـاك در کوتاهمــدت مقــدور نیســت، ایجــاد شــهرك تولیــد پوشــاك در نزدیکــی فــرودگاه بینالمللــی امامخمینــی(ره) درنظــر گرفتــه شـده تـا بـا اتصـال افقـی بـه زنجیـره صنعــت پوشــاك، بنگاههــای ایــن صنعــت توســعه یابــد.

ربیعــی گفــت: در همــکاری ســازمان فنــی و حرفــهای بــا دانشـگاه امیرکبیـر، انجمـن صنفـی صنعــت پوشــاك و ســازمانهای بینالمللــي، سیاســتگذاریهای الزم در جهــت آمــوزش نیــروی انســانی در صنعــت پوشــاك درنظــر گرفتــه مــی شــود. وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، تســهیل نظــام مالــی صنعــت پوشــاك را از دیگــر برنامههــای ایــن وزارتخانــه در صنع ـت عن ـوان ک ـرد و گف ـت: در مجمـوع بایـد بتوانیـم سـهم ایـران را در بـازار منطقـه افزایـش دهیـم و طـی 01سـال آینـده، جایـگاه خـود را از ایــن بــازار بازپــس بگیریــم؛ برخـاف تصـورات طبـق مطالعـات انجــام شــده، 2درصــد صــادرات کشـور در حـوزه پوشـاك مربـوط بـه کــت و شــلوار و لباسهــای رســمی اسـت، در مقابـل بیـش از 90 درصد صـادرات صنعـت پوشـاك در بخـش لباسهــای غیررســمی اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.