پارچه های داخلی مغلوب کیفیت واردات و ارزانی قاچاق

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

بـا توجـه بـه فرارسـیدن ایـام محـرم در سـطح شـهر و افزایـش تقاضـا بـرای پارچـه مشـکی، شـاهد برخـی گـران فروشـیها هسـتیم.

بـه گـزارش عصـر به نقـل از صـدای صنعـت، در این راسـتا امیـر قدیمینژاد، رییـس اتحادیـه بنکـداران پارچـه، در خصـوص تولیـد و مصـرف پارچـه مشـکی در داخــل کشــور گفــت: طبــق آماربانــک مرکــزی صنعــت نســاجی و بخصــوص پوشـاک در کشـور مـا روبـه نـزول اسـت تـا حــدی کــه باعــث شــده پوشــاک و پارچــه قاچـاق بـه راحتـی در بـازار عرضـه شـود.

وی بــا اشــاره بــه قدمــت اتحادیــه بنکـداران پارچه کـه از سـال15 31فعالیت خـود را آغـاز کردهاسـت، افـزود: بـه علـت اینکــه قیمــت کاالی قاچــاق ارزانتــر از تولیـدات داخلـی اسـت، مصرفکننـدگان بــه ســمت ایــن بــازار جــذب میشــوند.

ایـن فعـال صنفـی در خصـوص مقابلـه بـا کاالی قاچـاق عنوانکـرد: درمرحلـه اول بایـد نـرخ تولیـد را تـا جایـی کـه ممکـن اسـت کاهـش دهیـم و در گامهـای بعـدی از فناوریهــای پیشــرفته، ماشــین آالت صنعتــی اســتفاده کنیــم تــا بتوانیــم محص ـوالت ب ـا کیفیتترعرض ـه کنی ـم ای ـن در حال ـی اس ـت ک ـه بهرغ ـم اس ـتفاده از مــوج چهــار تکنولــوژی در دنیــا در کشــور مــا همچنــان از مــوج دوم اســتفاده میشــود کــه ایــن موضــوع جــای تأمــل دارد.

قدیمینــژاد دربــاره ادغــام اتحادیههــای صنفــی نیــز گفــت: اتحادیــه بنکـداران پارچـه بـا ادغـام اتحادیههایهمگـن مخالفتـی نـدارد ولیهمچنـان ایــن موضــوع قطعــی نشــده و مشــکاتی پیــش روی آن هســت.

رییــس اتحادیــه بنکــداران پارچــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه قیمــت پارچـه مشـکی و چـادری در ایـام محرم چـه تغییراتـی داشتهاسـت، اظهارکرد: نوس ـان قیم ـت نخواهی ـم داش ـت ول ـی بعض ـی از فروش ـندگان ب ـه احت ـرام ای ـن روزهــا تخفیفهایــی در نظــر میگیرنــد ک ـه ای ـن رفت ـار ج ـای تقدی ـر دارد.

عضـو اتحادیه بنکداران پارچهفروشـان ادامــهداد: اســتهاک بــاال و فرســودگی ماش ـینآالت نس ـاجی ک ـه موج ـب کاه ـش راندمـان و همچنیـن نـرخ باالی تسـهیات بانکـی کـه مانعـی پیـش روی تأمیـن اعتبار و نوسـازی واحدهـای صنعتی اسـت موجب شــده تــا تولیــدات داخلــی از نظــر کمــی و کیفی امـکان رقابـت بـا محصـوالت وارداتی و قاچـاق را نداشـته باشـند.

امیــر قدیمینــژاد گفــت: در حــال حاضــر 3 هــزار و 900 نفــر عضــو اتحادیههســتند 500و واحــد صنفــی نیــز بــدون مجــوز فعالیــت میکننــد کــه بــرای ادامــه کار بایــد از اتحادیــه مجــوز دریافــت کننــد.

رییــس اتحادیــه بنکــداران پارچــه در خصــوص صنــدوق مکانیــزه فــروش گفــت: بــه دلیــل شــرایط نامناســب بــازار، بنکــداران پارچــه در اکثـر مواقـع مجبـور بـه فـروش کاال بـه صـورت نسـیه و مـدتدار هسـتند و ایـن صندوقهـای بـرای صنوفـی مناسـب اسـت کـه کاالی خـود را نقـدی می فر و شــند .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.