صنعت نساجی یزد، نیازمند نوآوری در دستگاه ها

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

دبیــر کارگــروه صنعــت بســیج اســتان یــزد بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه صنعـت نسـاجی یـزد بـا آن روبروسـت، گفـت: صنعـت نسـاجی یـزد نیازمنـد نــوآوری در دســتگاهها اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری تســنیم از یــزد، محمــد زارع در بخــش ارائــه عملکــرد کارگروههــای مجمــع عمومــی بســیج اســتان یــزد اظهــار داشــت: اســتان یــزد در حــال حاضــر اســتان دوم معدنــی کشــور بــه حسـاب میآیـد. همچنیـن در زمینـه صنعـت هـم اسـتان یـزد جـزو چهـار اســتان برتــر کشــور بــه حســاب میآیــد.

بـا بیـان ایـن مطلـب کـه اسـتان یـزد جـزو اسـتان هـای برتـر در زمینـه صنعــت نســاجی اســت، گفــت: دســتگاههای نســاجی یــزد نیازمنــد بــه روزرســانی اســت و اگــر بــه روزرســانی در ایــن زمینــه انجــام شــود جایــگاه اســتان یــزد بســیار بهتــر میشــود.

وضعیـت اسـتان یـزد در صنعـت نسـاجی در گذشـته بسـیار از وضعیـت فعلــی بــوده و آنچــه کــه ســبب نــزول رتبــه اســتان یــزد شــده قاچاقهــای زیــادی کــه در ایــن زمینــه انجــام میشــود و فرســودگی دســتگاهها اســت.

بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان یـزد بـا مشـکل آب مواجـه اسـت و بـه فرمـوده مقــام معظــم رهبــری مشــکل آب مهمتریــن موضــوع اســتان یــزد اســت، خاطرنشـان کـرد: نخسـتین جشـنواره" آب، اقتصـاد مقاومتـی، تجـارب برتـر " در یــزد برگــزار میشــود.

افزایـش تولیـدات صـادرات محـور را یکـی از مهمرتیـن نیازهـای اسـتان یـزد دانسـت و گفـت: اگـر تولیـدات مـا صـادرات محـور باشـند، مشـکلی در زمینـه تولیـد نداریـم.

اســتان یــزد را جــزو 10 اســتان برتــر کشــور در زمینــه صــادرات دانســت و گفــت: در حــال حاضــر یکــی از مهمرتیــن علــل بــه مشــکل خــوردن تولیــد کننـدگان مـا ایـن اسـت کـه تولیـدات آنهـا بـا محوریـت بازارهـای داخلـی انجـام مـی شـود و رکـود و دیگـر مشـکات اقتصـادی تأثیـر زیـادی روی آن میگـذارد.

ضــرورت امــروز جامعــه تولیــدی و مصرفــی را برندســازی دانســت و گفــت: در اســتان یــزد بایــد بــه ســمت برندســازی در محصــوالت مختلــف برویــم چــرا کــه امــروزه در دنیــا کاالی بــدون برنــد معتبــر را خیلــی مــورد توجــه قــرار نمیدهنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.