فناوری نانو در صنعت نساجی

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

یکــی از مصــارف فنــاوری نانــو اســتفاده از آن در صنعــت پارچهســازی بــه خص ـوص ب ـه منظ ـور افزای ـش کیفی ـت الی ـاف لب ـاس اس ـت.

بـه گـزارش عصـر به نقـل از باشـگاه خبرنـگاران جـوان، محمدرضـا حیدری، عضـو طـرح پژوهشـی الیـاف نانویـی، در خصـوص الیـاف تهیـه شـده بـا فنـاوری نانـو، گفـت: در ایـن محصـوالت، کـه شـامل جـوراب و لبـاس اسـت، نانـو را در نخ ایـن الیـاف قـرار دادهایـم بـه طـوری کـه خاصیـت آن از بیـن نمـیرود.

وی ادامـه داد: ایـن محصـوالت کـه فنـاوری نانـو در نـخ آنها بـه کار برده شـده دارای خاصیـت ضـد بـو، ضـد قـارچ، ضـد میکـروب و ضـد حساسـیت اسـت و بـا شسـت و شـو خاصیـت آنهـا از بین نمـیرود.

حیــدری بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن محصــوالت، فنــاوری نانــو بــه طــور مســتقیم بــه کار بــرده شــده اســت، عنــوان کــرد: برخــی از تولیدکنندههــا از اسـپری یـا واکـس نانـو اسـتفاده میکننـد کـه باعـث ریـزش خاصیـت نانویـی آنها میشــود و ســرطانزا اســت.

وی اف ـزود: ای ـن محص ـوالت ک ـه دارای تأییدی ـه وزارت بهداش ـت و انس ـتیتو پاسـتور اسـت، تجاریسـازی شـده و بـرای اسـتفاده مصـرف کننـدگان در بـازار عرضـه شـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.