جایگزینی 20 هزار تاکسی فرسوده

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

معـاون رییسجمهـور از جایگزینـی 20 هـزار تاکسـی فرسـوده خبـر داد و گفـت: معاینـه فنـی خودروهـا از ۵ سـال بـه یـک و 2 سـال کاهـش مییابـد.

معصومــه ابتــکار، در حاشــیه همایــش روســای شــوراهای اســامی اســتان هــا و مدیــران کل محیــط زیســت کشــور کــه در ســاختمان قدیــم مجلــس در حــال برگــزاری اســت، بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده در حـوزه محیـط زیسـت گفـت: در مراکـز پایـش مشـترک بیـن شـهرداری هـا و ادارات محیـط زیسـت هـم افزایـی داریـم تـا بتوانیـم مأموریـت پایـش هـوای شــهر را بــا قــدرت و تجهیــزات روز، امکانــات و آزمایشــگاه هــای مجهــز و نظـارت هـای مشـترک انجـام دهیـم تـا هـدف غایـی یعنـی ارتقـای کیفیـت محی ـط زیس ـت ش ـهری حاص ـل ش ـود.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح پایــش در برخــی شــهرها بــا مشــارکت مدیریــت شــهری گفــت: در حــال حاضــر پایــش برخــط وضعیــت هــوا در کانشــهرها انجــام مــی شــود کــه بخش ـی از تجهی ـزات در ای ـن ح ـوزه متعل ـق ب ـه محی ـط زیس ـت و برخ ـی نی ـز بــه شــهرداری تعلــق دارد.

ابت ـکار ب ـا بی ـان اینک ـه پای ـش برخ ـط وضعی ـت ه ـوا در ح ـال حاض ـر در تهـران و بـا همـکاری سـازمان محیـط زیسـت و شـهرداری تهـران انجـام مـی شـود، ادامـه داد: اطاعـات بـه دسـت آمـده از پایـش هـوا تجمیـع شـده و برآینـد آنهـا بـه عنـوان وضعیـت کیفیـت هـوای شـهر اعـام مـی شـود و بنـا داریـم ایـن کار را در شـهرهای مختلـف توسـعه دهیـم.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت یــادآور شــد: عــاوه بــر موضـوع هـوا در بخـش هـای دیگـر نظیـر آب و خـاک نیـز پایـش پارامترهـا و شـاخص هـای مختلـف کیفیـت محیـط زیسـت شـهری را تـاش مـی کنیـم تــا بتوانیــم در مراکــز مختلــف شــهر داشــته باشــیم.

معـاون رییـس جمهـور بـا اشـاره بـه اقدامـات دولـت یازدهـم در حـوزه محی ـط زیس ـت گف ـت: دول ـت یازده ـم در بخ ـش آلودگ ـی ه ـوا رویک ـرد وی ـژه ای داشـته اسـت و گام هـای خوبـی در ایـن سـال هـا برداشـته کـه در بهبـود کیفیـت هـوا مؤثـر بـوده اسـت.

ابتــکار حــذف مــازوت از اکثــر نیــروگاه هــای کشــور را یکــی از دسـتاوردهای دولـت یازدهـم برشـمرد و افـزود: حـذف مـازوت در شـرایطی انجـام شـد کـه در سـال ‪46 29،‬ درصـد نیـروگاه هـا از ایـن سـوخت سـنگین و آالینــده اســتفاده مــی کردنــد.

ابتـکار بـا بیـان اینکـه امسـال اسـتفاده از سـوخت مـازوت در نیـروگاه هـای کشـور بـه زیـر 5 درصـد رسـیده اسـت و در برخـی از شـهرها صفـر شـده اسـت، ادامـه داد: سـوخت یـورو4 در حـال حاضـر بـرای همـه کانشـهرها و برخـی از شـهرهای بـزرگ در حـال توزیـع اسـت.

معــاون رییــس جمهــور بــا بیــا اینکــه تقریبــا در تمــام جایــگاه هــای س ـوخت کانش ـهرها س ـوخت ی ـورو4 ش ـامل بنزی ـن و گازویی ـل توزی ـع ش ـده اســت، تصریــح کــرد: بهبــود کیفیــت ســوخت بــه کاهــش آلودگــی هــوا در کانشــهرها کمــک کــرده اســت.

ابتــکار بــا اشــاره ارتقــای اســتاندارهای خودروســازی کشــور تصریــح کــرد: از ســال 93 اجــرای اســتاندارد یــورو4 را بــرای صنایــع خودروســازی کشــور اجبــاری کــرده ایــم.

وی بـا بیـان اینکـه از امسـال تولیـد موتورسـیکلت هـای کاربراتـوری کـه آالیندگـی زیـادی داشـتند را متوقـف کـرده ایـم، افـزود: از اول مهرمـاه سـال جـاری تولیـد موتورسـیکلت هـای انژکتـوری آغـاز شـده اسـت کـه گام مهمـی در کاهـش آلودگـی هـوا خواهـد بـود.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه ایجــاد شــبکه پایــش مربــوط بــه معاینــه فنــی خاطرنشــان کــرد: ســامانه معاینــه فنــی یکپارچــه کشــور یــا ســیمفا را بــا همــکاری وزارت کشــور، راهــور ناجــا و ســازمان محیــط زیســت عملیاتــی کــرده ایــم.

ابتــکار بــا بیــان اینکــه معاینــه فنــی خودروهــا توســط دوربیــن هــای مســتقر در ســطح شــهر کنتــرل مــی شــوند، اظهــار داشــت: ایــن اقــدام بــه کنتــرل خودروهــای آالینــده در ســطح شــهرها کمــک خواهــد کــرد.

معــاون رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه تصویــب الیحــه هــوای پــاک در مجلـس تصریـح کـرد: در ایـن الیحـه مسـئله پنـج سـاله بـودن معاینـه فنـی خودروهــا حــل مــی شــود و گام هــای گســترده در کاهــش آلودگــی هــوای کشــور برداشــته خواهــد شــد.

ابتــکار بــا بیــان اینکــه امســال یــک بــرش ویــژه بــرای کانشــهرها و تاکسـی هـای فرسـوده داشـته ایـم، تصریـح کـرد: تاکنـون 60 هـزار تاکسـی فرس ـوده در ای ـن ط ـرح ثب ـت ن ـام ک ـرده ان ـد و در قال ـب آن 20 ه ـزار تاکس ـی جایگزیــن شــده انــد.

وی بـا بیـان اینکـه برنامـه هـای مشـابهی بـرای نوسـازی مینـی بـوس هــای کشــور داریــم، ادامــه داد: بــا همــکاری معاونــت اجرایــی ریاســت جمهـوری گام هـای خوبـی بـرای از رده خـارج کـردن خودروهـای فرسـوده برداشــته ایــم و ایــن رویکــرد ادامــه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.