محققانایرانیمبدعفناوریکاهشآلودگیهوا

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

اسـتفاده از دسـتگاه ضدرسـوب الکترونیــک، فنــاوری جدیــدی در جهــان اســت و رواج ایــن فنــاوری پیشـرفته در کشـور مـی توانـد عاوه بــر دســتاوردهای اقتصــادی بــرای صنایــع و ســاختمانها، از انتشــار آالیندههــای محیــط زیســت نظیــر نمــک، اســید و گازهــای گلخانــهای نی ـز جلوگی ـری کن ـد.

تولیــد دســتگاههای رســوبزدای الکترونیــک در کشــور ســبب کاهــش چشــمگیر بهــای تم ـام ش ـده ای ـن دس ـتگاهها نس ـبت بــه دســتگاههای مشــابه خارجــی میشــود. اکنــون ایــن فنــاوری براســاس خصوصیــات جغرافیایــی ایــران بومیســازی و ثبــت اختــراع شــده اســت. نصــب دســتگاههای رســوبزدای الکترونیــک در تأسیســات ســاختمانهای شــهرهای بــزرگ موجــب 5 تــا 10 درصـد کاهـش آلودگـی هـوا در ایـام ســرد ســال مــی شــود.

اهمیــت ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل اســت کــه حــدود 90 درصــد انــرژی یــک ســاختمان در ایــام ســرد مصــرف میشــود و بــا تشــکیل رســوب در تأسیســات بــه طــور متوســط 20 درصــد مصــرف انــرژی افزایــش مییابــد. کیفیــت دســتگاههای ایرانــی بــا اخــذ پنــج تأییدیـه فنـی معتبـر با دسـتگاههای مشــابه خارجــی برابــری میکنــد و از محــل تولیــد و صــادرات آنهــا عــاوه بــر ارزآوری، گام مهمــی بـرای دسـتیابی بـه اسـتقال فنـی و صنعتــی برداشــته خواهــد شــد.

شــرکت دانشبنیــان بهرشــد پــس از 9 ســال پژوهــش و اجــرای سـه طـرح موفـق بـا معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و اداره پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی گاز ای ـران، طراح ـی و بوم ـی س ـازی فنــاوری رســوبزدایی الکترونیــک را بـه مرحلـه تجاریسـازی و تولیـد انبــوه رســانده اســت. بــا صــدور نخســتین پروانــه بهرهبــرداری صنایــع نویــن در زمینــه تولیــد دســتگاههای رســوبزدایی الکترونیــک در کشــور، عــاوه بــر کاه ـش مص ـرف ان ـرژی، از آلودگ ـی هـوای شـهرهای بـزرگ نیـز کاسـته میشــود. بــا نصــب دســتگاههای رســوبزدای الکترونیــک در برخــی ســاختمانهای دولتــی و مســکونی و صنایــع کشــور در پنــج ســال گذشــته از انتشــار 420 هــزار تــن گازهــای گلخانــهای جلوگیــری ش ـد و بی ـش از ی ـک میلی ـارد و 520 میلیـون مترمکعـب نیـز در مصـرف گاز صرفهجویــی بــه عمــل آمــد.

مهنــدس ابراهیــم صفایــی، مدیــر تحقیــق و توســعه شــرکت دانشبنیــان بهرشــد، دربــاره دســتگاه ضدرســوب الکترونیکــی بــه جــام جــم میگویــد: «ایــن طرحــی دانشبنیــان بــر پایــه فنــاوری نویــن اســت کــه از دو جـزء اصلـی تشـکیل شـده: بخـش تولیدکننــده ســیگنالها و بخشــی کـه سـیگنالها را بـه امـواج رادیویی کمبســامد تبدیــل میکنــد. بخــش دوم کــه مگنــت نامیــده میشــود، دور لولههــای آبــی کــه در مســیر تجهیــزات قــرار دارنــد، بــدون نیــاز بــه بــرش یــا جوشــکاری نصــب میشــود. بــا شــروع بــه کار دسـتگاه، امـواج رادیویـی تأثیراتـی روی مولکولهــای آب و یونهــای کلســیم و منیزیــم میگذارنــد. ابتــدا رســوبات قبلــی بتدریــج از ســطح تجهیــزات پــاک میشــود و از تشــکیل مجــدد رســوبها و چســبیدن مجــدد آنهــا بــه ســطوح نیــز جلوگیــری میشــود. یکــی از مشــکات لولههــا قبــل از گرفتگــی بــر اثــر رســوبات ایــن اســت کــه مصــرف انــرژی باالتــر مــیرود. بــه طــور متوســط هــر یــک میلیمتــر ضخامــت رســوب باعــث 15 درصــد افزایـش مصـرف یـا کاهـش بازدهـی سیســتم میشــود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.