ایران درصدد کسب سه درصدی بازار دنیا در حوزه زیست فناوری

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از گـروه دانشـگاه خبرگـزاری فـارس، مصطفـی قانعـی دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی فنـاوری گفـت: یکـی از موضوعـات مهـم اشـاره شـده در قـرآن مسـئله محیـط زیسـت بـوده کـه قطعـا شـرایط تحـول فکـری و رشـد ذهنـی کـودکان به آن وابسـته اسـت.

قانع ـی ب ـا بی ـان اینک ـه مس ـئله زیس ـت فن ـاوری در دنی ـای ام ـروز س ـهم بزرگــی از لحــاظ خلــق ثــروت و اشــتغال دارد، ادامــه داد: آینــده شــغلی و فکــری و فرهنگــی و اقتصــادی کــودکان میتوانــد موضــوع زیســت فنــاوری باش ـد و م ـا بای ـد ک ـودکان و نوجوان ـان را ب ـا ای ـن مقول ـه مه ـم آش ـنا کنی ـم.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در زمـان قدیـم مسـئله مطالعـه زیسـت فنـاوری از اهمیــت بســیاری برخــوردار بــود، گفــت: امــروزه موضــوع مداخلــه در فنـاوری بسـیار حیاتـی اسـت زیـرا خداونـد بشـر را خلـق کـرده تـا در عالـم خلق ـت مداخل ـه کن ـد و ب ـه عل ـوم مختل ـف دس ـت یاب ـد.

دبیــر ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی فنــاوری یــادآور شـد: اولیـن مرحلـه ورود بـه عرصـه زیسـت فنـاوری، پرداختـن بـه موضـوع رشـد جامعـه بـوده کـه امـروزه ایـن مقولـه بـه ورود انسـان بـه مقولـه ژنتیـک ب ـدل ش ـده اس ـت.

وی عنــوان کــرد: همــکاری دوســتانمان در کانــون فکــری کــودکان و نوجوانــان نشــان میدهــد کــه مســئله زیســت فنــاوری یــک مقولــه مهــم بـرای آمـوزش کـودکان اسـت و علـم بـه صـورت مدیریتـی شـکل میگیـرد.

وی اضافـه کـرد: هـر علمـی کـه موجب معرفـت شـود انسـان را به خانـه خود نزدیـک مـی کنـد و ایـن مسـئله هیچـگاه به صـورت اتفاقـی شـکل نمیگیرد.

قانع ـی در ادام ـه صحبتهای ـش گف ـت: کان ـون پ ـرورش فک ـری ک ـودکان و نوجوانـان یـک نهـاد بـا سـابقه در امـر آمـوزش بـه شـمار مـیرود و سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری بـر اسـاس مصوبـات شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی مس ـوولیت خاص ـی را در قب ـال تروی ـج و پ ـرورش جوان ـان دارد و همی ـن ام ـر سـبب امضـای همـکاری بـا کانـون پـرورش فکـری کـودکان شـده اسـت.

دبیـر سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری معاونـت علمـی فنـاوری ادامـه داد: ایـن سـتاد وظیفـه دارد کـه سـه درصـد بـازار دنیـا را بـه ایـران تعلـق داده و رتبهه ـای علم ـی و اش ـتغال را افزای ـش ده ـد.

وی تأکیــد کــرد: بــرای خــاق کــردن ذهــن فرزنــدان بایــد از دوران کودک ـی آموزشه ـای الزم را ش ـروع کنی ـم زی ـرا زم ـان دانش ـجویی و محی ـط دانشــگاهی بــرای بــروز اســتعدادهای جوانــان فرصــت کوتاهــی اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن مرکــز از پتانســیل خوبــی در جهــت ترویــج برخــوردار اســت، افــزود: مــردم از مــا انتظــار دارنــد کــه دانــش فرزنــدان را بـه جهـت معرفـت بـه خوبـی افزایـش دهیـم و ایـن کار بـا همـکاری کانـون پــرورش فکــری کــودکان بــه خوبــی انجــام پذیــر اســت.

قانعــی ادامــه داد: امــروزه مســئله دارو از نظــر اقتصــادی ایمــن بــوده و زیســت فنــاوری دارویــی بــه دلیــل داشــتن ارزش افــزوده بــاال از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.

قانعـی تصریـح کـرد: امـروز سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری آمـاده اسـت تـا بـا ذوق هنـری و بازاریابـی شـما وارد عرصـه جامعـه شـود و سـبب رشـد و تعالـی خاقیـت کـودکان و نوجوانـان کشـورمان شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.