افتتاحسلولجدیدبهداشتی دفن زباله در سراوان

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

شـهردار رشـت گفـت: 13 آبـان سـلول جدیـد بهداشـتی دفـن زبالـه در ســراوان افتتــاح میشــود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، «محمدعلـی ثابتقـدم» در کمیسـیون بهداشـت، محیط زیسـت و خدمات شـهری در سـازمان مدیریت پسـماند رشـت برگـزار شـد بـا بیـان اینکـه هیـچ برنامـه مشـخصی در اسـتان کـه صفـر تـا صـد موضـوع مدیریـت زبالـه در آن مشـخص باشـد وجـود نداشـت، گفـت: از حـدود یکس ـال گذش ـته ای ـن بح ـث مط ـرح ش ـد ک ـه کارخان ـه ک ـود آل ـی، مرک ـز دف ـن و تصفیهخان ـه و نی ـروگاه زبالهس ـوز هم ـه بای ـد در کناره ـم دی ـده ش ـود.

وی اقــدام مؤثــر در ایــن بخــش را نیازمنــد نــگاه هــم جانبــه دانســت و گف ـت: نمیتوانی ـم فق ـط تصفیهخان ـه بس ـازیم ب ـدون آنک ـه اتف ـاق باالدس ـت را نادیــده بگیریــم.

شــهردار رشــت بــا بیــان اینکــه تفکیــک زبالــه از مبــدأ کار فرهنگــی و نیازمنـد زمـان اسـت، گفـت: فرهنـگ تزریقـی نیسـت و نمیتـوان یـک شـبه آن را ایجــاد کــرد.

وی افــزود: البتــه در صــورت انجــام بهینــه تفکیــک زبالــه از مبــدأ نیــز فقــط 10 درصــد زبالههــای مــا کاهــش پیــدا میکنــد.

ثابتقــدم توســعه و ایجــاد زیرســاخت را نیازمنــد هزینــه دانســت و گفــت: بایــد مشــخص کنیــم کــه در ایــن بخــش میخواهیــم بــه بحــث درآمــدی فکــر کنیــم و یــا نــگاه حاکمیتــی داشــته باشــیم.

وی بـا بیـان اینکـه کارخانـه کمپوسـت نیازمنـد توسـعه اسـت، گفـت: ایـن کار بـه ۰۵ میلیـارد تومـان هزینـه نیـاز دارد.

ثابتقــدم بــا اشــاره بــه آمادگــی ســرمایهگذار آلمانــی بــرای ورود بــه ایــن موضــوع گفــت: ایــن موضــوع در هیئــت عالــی ســرمایهگذاری نیــز مطــرح اســت و اعضــای شــورا میتواننــد بررســی کننــد.

شـهردار رشـت همچنیـن خبـر از افتتاح سـلول جدیـد داد و گفت: پنجشـنبه 13 آبـان نیـز سـلول جدید بهداشـتی بهطـور رسـمی افتتاح خواهد شـد.

وی بــا اشــاره بــه ایجــاد تصفیهخانــه نیــز گفت:هزینــه ســاخت تصفیهخانــه در بودجــه پیشبینــی شــده اســت و در حــال انجــام اســت.

وی افـزود: در صـورت عـدم احـداث زبالهسـوز و انجـام کارهـا بهصـورت سـایت اسـتاندارد برزیـل بـه ۰۲۱ میلیـارد تومـان هزینـه نیـاز داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.