حکمتعطیلییکواحدآالینده تولید فوالد در اردکان

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

فرمانــدار اردکان از صــدور حکــم تعطیلــی واحــد آالینــده فــوالد تــارا شــمش در ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از یــزدی نیــوز، هــادی مقیمــی افــزود: بــا پایـش هـای انجـام شـده و برقـراری گشـت هـای شـبانه روزی در اسـتان و شهرسـتان و بـا پـی گیـری ویـژه فرمانـداری شهرسـتان اردکان، شـکایت از واح ـد آالین ـده ف ـوالد ت ـارا ش ـمش ب ـه نتیج ـه رس ـید و حک ـم تعطیل ـی ای ـن واح ـد ف ـوالدی بع ـد از تعطیل ـی واح ـد آالین ـده ف ـوالد ه ـال ص ـادر ش ـد.

وی بـا تقدیـر از پیگیـری محیـط زیسـت و دسـتگاه قضایـی در خصـوص اعمـال قانـون بـرای واحدهـای آالینـده محیـط زیسـت گفـت: فعالیـت واحـد صنعتـی تـارا شـمش بـه مـدت یکسـال منـوط بـه رفـع آالیندگـی متوقـف و مدیرعامـل ایـن شـرکت بـه دو سـال زنـدان و محرومیـت یکسـاله از اشـتغال در ایـن شـرکت محکـوم شـده اسـت.

فرمانـدار اردکان تأکیـد کـرد: دادگاه تجدیدنظر بـا رد تجدیدنظرخواهی، حکـم توقـف فعالیـت فـوالد آالینـده تـارا شـمش اردکان را صـادر کـرد و ایـن حکـم بـه سـرعت اجـرا مـی شـود.

مقیمــی آلودگــی شــدید دشــت یــزد - اردکان را ناشــی از اســتقرار ایــن گونــه صنایــع خوانــد و گفــت: وجــود صنایعــی از ایــن دســت کــه الزامــات زیسـت محیطـی را رعایـت نمـی کننـد، نوعـی نگـرش منفـی بـه واحدهـای صنعتــی بــه وجــود مــی آورد، درحالــی کــه معتقدیــم بایــد از واحدهــای صنعتـی شهرسـتان در صـورت رعایـت الزامـات زیسـت محیطـی حمایـت و بــا واحدهــای آالینــده برخــورد شــود.

اردکان بــا 85 هــزار نفــر جمعیــت در 60 کیلومتــری شــمال شــهر یــزد واقــع شــده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.