توزیع کارتن پالست های ویژه تفکیک پسماند

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی باقرشــهر، یونــس معروفــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: کارتــن پاســت هــای ویــژه تفکیــک پســماند از مبــدأ در ســه رنــگ در تمامــی مــدارس، اماکــن اداری، فرهنگــی و ورزشــی باقــر شــهر توزیــع گردیــد .

مسـوول محیـط زیسـت شـهرداری باقرشـهر در خصـوص هـدف ایـن طـرح گفـت: هـدف از توزیـع کارتـن پاسـت هـای ویـژه تفکیـک پسـماند اسـتفاده مجـدد از مـواد قابـل بازیافـت و آسـیب کمتـر بـه محیـط زیسـت مـی باشـد.

وی در ادامـه افـزود: بـا آمـوزش هـای شـهروندی و آمـوزش بازیافـت از مبـدأ کـه هـر سـال در تمامـی مـدارس شـهر برگـزار مـی شـود ، موفقیـت هــای خوبــی در تفکیــک پســماند از مبــدأ حاصــل شــده اســت و در حــال حاضــر هــر مــاه بیــش از یکصــد تــن پســماند تفکیــک شــده بــه چرخــه تولیـد بـاز مـی گـردد.

معروفــی در پایــان اظهــار داشــت : تفکیــک پســماند خشــک شــهری از مبـدأ بـا هـدف تولیـد زبالـه کمتـر ، پاییـن آوردن هزینـه هـای مربوطـه و همچنیـن کمـک بـه محیـط زیسـت بـه دانـش آمـوزان تـا کنـون آمـوزش داده شـده اسـت تـا بـا توزیـن کارتـن پاسـت هـای ویـژه تفکیـک بتواننـد بـه خوبـی در ایـن امـر بـه پاکسـازی شـهر کمـک نماینـد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.