ایران از پیشگامان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت: ایـران در شـکل گیری و پیوس ـتن ب ـه تواف ـق پاری ـس پیش ـرو ب ـوده و ب ـدون ش ـک در آین ـده یک ـی از کشـورهای پیشـگام در کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای خواهـد بـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شــانا، معصومــه ابتــکار، رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، در خصــوص اعــام برخــی رســانهها از احتمــال تحریــم ایــران بــه دلیــل کاهــش نــدادن گازهــای گلخانــهای بــا توجــه بــه توافقنامــه آب و هوایــی پاریــس گفــت: ایــران در اعــام کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای بهطــور داوطلبانــه چهــار درصــد بــدون شــرط و هشــت درصــد مشــروط پیشــگام بــوده اســت.

وی بـا بیـان ایـن کـه مـا فعالیتهـای خـود را بـا سـرعت پیـش میبریـم، افـزود: کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـهای جـزو برنامههـای مصـوب دولـت اسـت، ایـن موضـوع بهطـور کامـل بـا اصـاح الگـوی مصـرف و بهینـه سـازی مصـرف سـوخت پیونـد خـورده اسـت.

ابت ـکار تصری ـح ک ـرد: تکلی ـف م ـا در سیاس ـتهای کل ـی اص ـاح الگ ـوی مصـرف سـوخت کـه مقـام معظـم رهبـری ابـاغ کردهانـد مشـخص اسـت، همچنیــن تکلیــف دیگــری نیــز در سیاســتهای کلــی محیــط زیســت اباغــی مقــام معظــم رهبــری وجــود دارد، امــا وظایــف مــا تنهــا بخــش بینالمللـی نیسـت، مـا در ایـن زمینـه، تکلیـف ملـی نیـز داریـم کـه اصـاح الگـوی سـوخت و بهینـه سـازی مصـرف سـوخت یکـی از ایـن مـوارد اسـت.

وی گفــت: یکــی از محورهــای اقتصــاد مقاومتــی، اصــاح الگــوی مصـرف انـرژی اسـت، بنابرایـن در ایـن موضـوع در سـطح ملـی همگرایـی کامــل وجــود دارد و یقیــن داریــم از کشــورهای پیشــگام خواهیــم بــود.

ابتــکار ادامــه داد: هــم اکنــون ســرمایه گــذاری در بحــث انرژیهــای نــو شــامل خورشــیدی و ســرمایه گــذاری بــرای بهینــه ســازی مصــرف در ایــران بســیار چشــمگیر اســت، شــرکتهای داخلــی و خارجــی زیــادی بــا عاقــه در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری و فعالیــت میکننــد، برآوردهــای کارشناسـی کـه برخـی مراکـز تحقیقاتـی غیـر ایرانـی انجـام دادهانـد نشـان میدهـد ایـران جـزو کشـورهایی اسـت کـه سـرمایه گـذاری در حـوزه انـرژی خورشــیدی بیشــترین بازدهــی و ســود را خواهــد داشــت.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای همــگام بــا زمــان تعییــن شــده پیــش میرویـم تصریـح کـرد: البتـه توافـق پاریـس هنـوز اجرایـی نشـده و زمانـی هــم کــه اجرایــی شــود هدفگــذاری مشــخصی دارد.

رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت، اوایـل مردادمـاه امسـال، در مراسـم امضـای قـرارداد فـروش گازهـای همـراه نفـت بـه بخـش خصوصـی، گفـت: ایـن قـرارداد اهمیـت زیـادی دارد، جمـع آوری گازهـای همـراه یـک اقـدام اقتصـادی، زیسـت محیطـی و گام مهمـی همسـو بـا تحقـق تعهدهـای بینالملل ـی ای ـران اس ـت.

وی افــزود: قــرارداد فــروش گازهــای مشــعل بــه بخــش خصوصــی گام بســیار مهمــی اســت کــه دولــت یازدهــم بــرای تحقــق مســوولیتها و تعهده ـای خ ـود ب ـرای کاه ـش انتش ـار گازه ـای گلخان ـهای، کاه ـش آلودگ ـی هـوا، اصـاح الگـوی تولیـد و مصـرف انـرژی در کشـور انجـام میدهـد، ورود بخـش خصوصـی و ورود جـدی دولـت در ایـن زمینـه نشـانه خوبـی اسـت کـه امی ـدوارم ای ـن رون ـد را ادام ـه دهی ـم.

ابت ـکار در آن مراس ـم تأکی ـد ک ـرد: پ ـس از تواف ـق پاریــس ایــران نق ـش مهمـی در ایـن توافـق بینالمللـی دارد، بـه نحـوی کـه چهـار درصـد بـدون شـرط تعهـد کاهـش گازهـای گلخانـهای داریـم و 8 درصـد مشـروط بـه رفـع کامــل تحریمهاســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.