نظارت محیط زیست بر کیفیت سوخت تولیدی کشور

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گفــت: نظــام بازرســی مســتمر تولیــد خــودرو و موتورســیکلت اجرایــی و همچنیــن نظــارت بــر ســوخت و اجــرای اســتاندارد تولیــد بنزیــن یــورو4 و گازوییــل توســط ایــن ســازمان بــه طــور مســتمر انجــام میشــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شــانا، معصومــه ابتــکار، رییــس ســازمان حفاظ ـت محی ـط زیس ـت، درب ـاره موض ـوع الیح ـه ه ـوای پ ـاک گف ـت: بی ـش از 2 سـال و نیـم الیحـه هـوای پـاک در مجلـس نهـم معطـل مانـد، مجلـس دهــم نســبت بــه ایــن موضــوع بســیار فعــال اســت کــه امیدواریــم طــی روزهــای آینــده در صحــن علنــی مجلــس تصویــب شــود.

سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 2 سـال پیـش الیحه هـوای پـاک را تقدیم مجلـس نهـم کـرد، امـا ایـن الیحه فرصـت ارائـه در صحـن علنـی را پیـدا نکرد.

ابتــکار افــزود: ایــن الیحــه تقدیــم مجلــس دهــم شــده اســت و بــا پیگیریهــای انجــام شــده امــکان دارد نماینــدگان مجلــس دهــم از آن حمایــت کننــد و بــه تصویــب برســد.

رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا تصویـب ایـن الیحـه در مجلـس، بخشـی از مشـکات و مسـائل مربـوط بـه هــوای کشــور برطــرف شــود، در عیــن حــال ایــن الیحــه بــه تــوان افزایــی ســازمان محیــط زیســت کمــک مــی کنــد.

وی در ادامــه بــه بهبــود کیفیــت هــوای تهــران نســبت بــا ســالهای گذشـته اشـاره کـرد و گفـت: دولـت دربـاره بهبـود کیفیـت هـوا تاشهـای خوبــی انجــام داده اســت، در 6 مــاه نخســت ســال 95 بــه اســتناد دس ـتگاههای س ـنجش کیفی ـت ه ـوا در ته ـران، ه ـوای بهت ـری را نس ـبت ب ـه ســالهای گذشــته داشــتهایم.

کانش ـهر ته ـران از ابت ـدای امس ـال تاکن ـون، 11 روز ه ـوای پ ـاک، 165 روز هـوای سـالم و 24 روز هـوای ناسـالم را تجربـه کـرده اسـت.

ابتـکار افـزود: دولـت بـرای از رده خـارج کـردن خودروهـای فرسـوده بهویـژه تاکســیها تــاش میکنــد، همچنیــن در ایــن بــاره بیــش از 21 هــزار تاکســی نوسـازی شـده اسـت و تاکسـیهای زیـادی نیـز در نوبـت نوسـازی قـرار گرفتهاند.

تاکنـون بیـش از 56 هـزار نفـر بـرای اسـقاط و از رده خـارج کـردن تاکسـی فرســوده خــود اقــدام بــه ثبــت نــام کردهانــد کــه از ایــن تعــداد، بی ـش از 21 هـزار و 818 هـزار خـودرو، بـه مالـکان تحویـل داده شـده اسـت.

وی گفــت: دولــت بــرای مقابلــه بــا آلودگــی هــوا در فصــل ســرما برنامههــای ویــژهای دارد کــه خــروج خودروهــای فرســوده، ارتقــای ســطح اسـتاندارد خودروهـا، توقـف شـماره گـذاری موتورسـیکتهای کاربراتـوری برخــی از ایــن اقدامهاســت.

ابتــکار افــزود: نظــام بازرســی مســتمر تولیــد خــودرو و موتورســیکلت اجـرا میشـود، مـا بـه تازگـی شـماره گـذاری 15 خـودرو کـه اسـتانداردها را کسـب نکردهانـد متوقـف کردهایـم، همچنیـن نظـارت بـر سـوخت و اجـرای اسـتاندارد تولیـد بنزیـن یـورو 4 و گازوئیـل بـه طـور مسـتمر انجـام میشـود.

ســعید متصــدی، معــاون ســازمان حفاظــت محیــط زیســت چنــدی پیــش گفــت: از تاریــخ 1/7/95 تولیــد موتورســیکلت کاربراتــوری و شــماره گـذاری آن ممنـوع اعـام شـده اسـت، ایـن موضـوع تصمیـم کمیتـه کاهـش آلودگ ـی هواس ـت ک ـه ب ـا مصوب ـه دول ـت ب ـه ش ـکل ال ـزام آور در آم ـده، طب ـق ایـن مصوبـه دسـتگاههای دولتـی و نیمـه دولتـی از خریـد موتوسـیکلتهای کاربراتــوری منــع شــدند و تنهــا اورژانــس و آتــش نشــانی میتواننــد از آن اســتفاده کننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.