ایران از فناوری و امکانات مدیریت آب بهره مند می شود

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

دبیرســتاد توســعه فنــاوری هــای آب خشکســالی فرســایش و محیــط زیسـت معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری از انعقـاد تفاهـم نامـه بـا شـرکت فرانسـوی بـا هـدف انتقـال فنـاوری و امکانـات فنـی منابـع و مدیریـت آب بـه ایـران خبـر داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، حســینعلی بهرامــی گفــت: ســتاد توســعه فنــاوری هــای آب، خشکســالی فرســایش و محیــط زیســت از سـال گذشـته تفاهمنامـه هـای بـا هـدف اجـرای پـروژه هـای مشـترک بـا شــرکت فرانســوی ســوئز منعقــد کــرده اســت.

وی افـزود: ایـن تفاهـم نامـه در قالـب پنـج بسـته اجـرا مـی شـود کـه در بسـته اول طـرح جامـع و برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی، بسـته دوم تحقیـق در مــورد آب هــای ژرفــی، بســته ســوم تحقیــق در مــورد چشــمه هــای دریایـی آب شـیرین در قلمـرو آبـی ایـران در دریـای عمـان و خلیـج فـارس، بس ـته چه ـارم نم ـک زدای ـی و بس ـته پنج ـم اس ـتحصال آب ب ـاران و کاه ـش تبخیـر فعالیـت مـی شـود.

دبیــر ســتاد توســعه فنــاوری هــای آب خشــک ســالی فرســایش و محیـط زیسـت معاونـت علمـی بـا اشـاره بـه در نظـر گرفتـن شـش کارگاه آموزشـی در بسـته اولیـه گفـت: شـش کارگاه بـا عناویـن مدیریـت جامـع آب و حــوزه آبخیــز؛ روش هــای نمکزدایــی و سیاســت مناســب بــرای کشــور؛ تکنولــوژی هــای تیمــار فاضــاب، اســتفاده مجــدد، بازیابــی انــرژی؛ کارایــی شــبکه شــهری، تکنولــوژی هــای پیشــرفته، روش هــای جدیـد در کشـاورزی، کشـاورزی مؤثـر در مناطـق خیلـی خشـک، مدیریـت خشکســالی و حالــت ارتجاعــی تغییــر اقلیــم در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بـه گفتـه بهرامـی، بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه قـرار اسـت در مسـیر انتقــال تکنولــوژی و منابــع اطاعــات فنــی، بخــش هــای مختلفــی کــه متکـی بـه دانـش بومـی مـی باشـد بـا اسـتفاده از متخصصیـن داخلـی بـه انجـام برسـد و آن بخـش هایـی کـه از تـوان محققیـن داخلـی خـارج اسـت بـا هـدف انتقـال تکنولـوژی از کارشناسـان سـوئز اسـتفاده شـود. حتـی در ایـن راه دانشـجویان دوره دکتـری نیـز همـکاری مـی کننـد.

وی تصریــح کــرد: طــی آخریــن مذاکــرات نتایجــی حاصــل شــد کــه برنامـه ریـزی و فازبنـدی هـای اجرایـی ایـن طـرح در دسـت اقـدام اسـت. ایـن طـرح شـامل شناسـایی آب هـای عمیـق در ایـران مـی شـود.

بهرامــی ادامــه داد: در حالیکــه مــا بــا کمبــود آب مواجــه هســتیم برخــی حــوزه هــای آبخیــز مــا از طریــق جریــان هــای عمیــق بــه صــورت طبیعـی تأمیـن کننـده آب برخـی کشـورهای دیگـر هسـتند کـه شناسـایی ایــن پتانســیل هــا صرفنظــر از بهــره بــرداری یــا عــدم بهــره بــرداری در دســتورکار ایــن ســتاد مــی باشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.