نمایشگاه سبک زندگی سبز، توسط انجمن خانه محیط زیست

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

اولیــن نمایشــگاه ســبک زندگــي ســبز توســط خانــه محیــط زیســت دانشـگاه صنعتـي شـریف بـا همـکاري انجمـن دوسـتداران محیـط زیسـت ایـن دانشـگاه و حمایـت سـتاد محیـط زیسـت و توسـعه پایـدار مـورخ 10 و 11 مهرمــاه 1395 در محــل دانشــگاه شــریف برگــزار شــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاري آریـا، ایـن نمایشـگاه بـه منظـور فرهن ـگ س ـازي و تروی ـج س ـبک زندگ ـي س ـالم و س ـازگار ب ـا محی ـط زیس ـت بـا رویکـردي مثبـت جهـت ارائـه راهکارهـا، مزایـا و ضـرورت هـاي زندگـي سـالم برگـزار شـده اسـت.

محـور اصلـي برنامـه بـر پایـه معرفـي و گسـترش زندگـي سـالم و سـازگار بــا محیــط زیســت در تمامــي ابعــاد زندگــي و نحــوه انتخــاب محصــوالت س ـازگار ب ـا محی ـط زیس ـت اس ـت.

گفتنــي اســت تعــداد 12 غرفــه در ایــن نمایشــگاه برپــا شــد کــه 6 غرفــه مربــوط بــه ارائــه محتــواي علمــي و فرهنگــي و 6 غرفــه آن بــه ارائــه توضیحاتــي در خصــوص برخــي از محصــوالت ســازگار بــا محیــط زیســت کـه داراي اثـرات مخـرب کمتـر و همچنیـن ترویـج رفتارهـاي سـبک زندکـي ســبز اســت اختصــاص یافــت.

الزم بـه ذکـر اسـت ارائـه محتـوا توسـط دانشـجویان فعـال خانـه محیـط زیســت دانشــگاه صنعتــي شــریف انجــام شــد، و در ایــن بخــش مفاهیــم زی ـر ش ـامل: مفه ـوم ردپ ـاي اکولوژی ـک و نح ـوه تأثی ـر رفتاره ـاي انس ـان ب ـر محیـط زیسـت، مخاطـرات اسـتفاده از محصـوالت مخـرب محیـط زیسـت، س ـبک حم ـل و نق ـل و معرف ـي جایگزی ـن ه ـاي س ـازگار ب ـا محی ـط زیس ـت، معرفـي فعالیـت هـاي تیـم دانشـگاه سـبز، رژیـم غذایـي سـالم و مدیریـت پســماندهاي خانگــي، نحــوه مصــرف انــرژي و معرفــي جایگزیــن هــاي س ـازگار ب ـا محی ـط زیس ـت ارائ ـه گردی ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.