اخطار زیست محیطی به چهار واحد آالینده در خمین

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییــس حفاظــت محیــط زیســت خمیــن گفــت: چهــار واحــد آالینــده زیســت محیطــی در ایــن شهرســتان اخطــار زیســت محیطــی گرفتنــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایرنـا، سـید علیرضـا شـریفی رو افـزود: ایـن چهـار واحـد صنعتـی در حـوزه تولیـد قیـر، ایـزوگام، آمونیـاک و ذوب فلـزات فعالی ـت م ـی کنن ـد ک ـه ب ـه منظ ـور ل ـزوم رعای ـت قوانی ـن زیس ـت محیط ـی، اخطـار گرفتنـد.

وی ادامــه داد: ایــن واحــد هــای تولیــدی بــه دلیــل ایجــاد آلودگــی و براســاس مــاده 9 قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت مشــمول دریافــت اخطــار زیســت محیطــی شــدند.

شـریفی گفـت: بـر اسـاس ارزیابـی کارشناسـان محیـط زیسـت، ایـن چهار واحـد صنعتـی در جریـان تولیـد از فیلتراسـیون مناسـب بهـره منـد نبودنـد و ایـن امـر شـدت انتشـار گازهـای آالینـده در منطقـه را تحـت تأثیـر قـرار داد.

وی افــزود: مدیــران ایــن واحدهــای تولیــدی و صنعتــی در صــورت رفــع نکـردن عوامـل آالیندگـی بـر اسـاس مـاده 16 قانـون نحـوه جلوگیـری از آلودگی هـوا، بـه مراجـع قضایـی معرفـی و فعالیـت آنهـا بـا تعطیلـی مواجـه مـی شـود.

ریی ـس محی ـط زیس ـت خمی ـن اف ـزود: ب ـا اج ـرای ط ـرح پای ـش آلودگ ـی هـوا در دلیجـان، هشـت واحـد صنعتـی تذکـر زیسـت محیطـی بـرای گرفتند.

شهرسـتان خمیـن بـا 110 هـزار نفـر جمعیـت دارای دو قطـب صنعتـی و یـک شـهرک صنعتـی اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.