رجیستری، رشته ای که سر دراز دارد

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از زومیــت، معــاون رگوالتــوری اعــام کــرد کــه مرحلــهی آزمایشــی طــرح رجیســتری هنــوز بــه پایــان نرســیده و رجیســتری گوشــیهای فعــال و موجــود در بــازار در دســتور کار قــرار دارد.

طـرح رجیسـتری از یکسـال پیـش بـر سـر زبانهـا افتـاده اسـت و در ایـن چنـد مـاه خبرهـای ضـد و نقیضـی از اجـرای ایـن طـرح بـه گـوش میرسـد.

چیــزی کــه همــه دســتگاههای مجــری بــه آن تأکیــد داشــتهاند، اجــرای ایـن طـرح توسـط وزارت ارتباطـات و اپراتورهـای تلفـن همـراه اسـت. بـه همین خاطــر مســوولیت آزمایــش و هماهنگــی دســتگاههای مرتبــط بــرای اجــرا بــه عه ـده س ـازمان تنظی ـم مق ـررات و ارتباط ـات رادیوی ـی اس ـت.

حســین فــاح جوشــقانی، معــاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویـی در مـورد اجـرای طـرح رجیسـتری گوشـی موبایـل اعـام کـرد: «وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و وزارت ارتباطــات و فن ـاوری اطاع ـات موظ ـف ش ـدهاند ک ـه ط ـرح رجیس ـتری گوش ـی موبای ـل را ب ـا هماهنگ ـی ه ـم اجرای ـی کنن ـد.»

جوشـقانی افـزود: «در ایـن طـرح مسـوولیت مباحـث فنـی بـه عهـده وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات اسـت و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و سـتاد مب ـارزه ب ـا قاچ ـاق کاال و ارز بح ـث عرض ـه ب ـه ب ـازار و کنت ـرل مب ـادی را ب ـر عه ـده خواهن ـد داش ـت.»

مع ـاون رگوالت ـوری گف ـت: «م ـا ح ـدود دوم ـاه اس ـت ک ـه ط ـرح آزمایش ـی را انجـام دادیـم امـا از آنجایـی کـه در ابتـدا ابعـاد کار بـرای خـود مـا نیـز مشـخص نب ـود بای ـد ح ـدود 15 آزمای ـش را ب ـر س ـامانه انج ـام میدادی ـم ک ـه ت ـا کن ـون 12 آزمایـش انجـام شـده امـا سـه آزمایـش اساسـی باقیمانـده اسـت. البتـه بایـد در نظـر داشـت که بخشـی از طـرح مـا را اپراتورها و شـبکهها، پشـتیبانی نمیکنند.

فـاح جوشـقانی بیـان کـرد: «پیشبینـی مـا ایـن بـود کـه تـا پایـان مهرمـاه ط ـرح آزمایش ـی را ب ـه پای ـان برس ـانیم ام ـا ب ـا توج ـه ب ـه بررس ـیهایی ک ـه انج ـام دادهای ـم، مطمئ ـن ش ـدیم ک ـه ت ـا پای ـان مهرم ـاه آزمای ـش ط ـرح رجیس ـتری ب ـه پایـان نخواهـد رسـید.»

او ادامـه داد: «طرحـی را کـه میخواهیـم در سراسـر کشـور اجرایـی کنیـم و بـا ابعـاد گسـتردهای کـه در نظـر گرفتهایـم، تـا کنـون در هیـچ کشـوری اجرایـی نشـده اسـت. (حتـی لبنـان و ترکیـه کـه دو نمونـه از اجـرای طـرح رجیسـتری هس ـتند.) م ـا در پ ـی آن هس ـتیم ک ـه ای ـن ط ـرح را ب ـه گون ـهای اج ـرا کنی ـم ک ـه بــرای مــردم هزینــه نداشــته باشــد و بــرای موبایلهــای موجــود و فعــال در شـبکه نیـز مشـکلی پیـش نیایـد.»

معـاون رگوالتـوری توضیـح داد: «دغدغـه مـا ایـن اسـت کـه از زمـان اجـرای رسـمی طـرح تمـام گوشـیهای تلفـن همراهـی کـه دسـت مردم بـوده یـا در بـازار موج ـود اس ـت، در ش ـبکه ب ـه عن ـوان گوش ـیهای مج ـاز ش ـناخته ش ـود و بع ـد از اجـرای طـرح تمـام گوشـیهای جدیـد کنتـرل شـود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.