کارت گرافیک جدید؛قدرتمندتر از ظاهر

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

کمپانـی تایوانـی "گیگابایت" )Gigabyte( پیشــرو در صنعــت سـخت افـزار و تجهیزات وابسـته آن، یـک سـبد شـکیل و پـر زرق و بــرق از کارت گرافیــک هــای GTX1000 را بــه بــازار عرضــه کــرده اســت و ده هــا فنــاوری اختصاصـی نیـز در کنـار آنهـا بـه چشــم مــی خــورد کــه عملکــرد نهای ـی را بهب ـود م ـی بخش ـد.

ایـن شـرکت بـه تازگـی یـک کارت گرافیــک جدیــد بــا بــام مــدل 8GD-GV-N1080TTOC را عرضــه کــرده اسـت کـه از تراشـه گرافیکـی GTX1080 در قلـب خـود بهـره مـی بـرد و ظاهـری زیبــا دارد. گیگابایــت از فنــاوری و کولــر ‪Windforce Turbo Fan‬ در زمینــه تهویـه ایـن محصـول بهـره بـرده اسـت و یـک هیـت سـینک آلومینیومی بسـیار متراکـم در آن اسـتفاده شـده اسـت. 3 لولـه انتقـال حرارتـی 6 میلـی متـری کـه همگـی آنهـا بـا پردازنـده مرکـزی )GPU( در ارتبـاط هسـتند، در ایـن سیسـتم تهویـه بـه کار رفتـه اسـت. یـک قسـمت آلومینیومی نیـز در قطعـات VRM نصب شــده اســت. 8 گیگابایــت حافظــه GDDR5X در فرکانــس مؤثــر 10 گیگاهرتــز بــرای آن نصــب شــده اســت کــه در زمینــه فرکانــس حافظــه تغییــری صــورت نگرفتـه اسـت. یـک رابـط 256 بیتـی نیـز آن را بـه تراشـه اصلـی متصل مـی کند. فرکانـس هسـته در ایـن کارت گرافیـک زیبـا از 1657 مگاهرتـز آغـاز و بیشـینه آن نی ـز ب ـه 1797 مگاهرت ـز م ـی رس ـد. ب ـا توج ـه ب ـه فرکان ـس ی ـاد ش ـده م ـی ت ـوان امیـدوار بـود کـه گیگابایـت به خوبـی از پس تهویـه در حالـت ‪OC Mode‬ بـر آمده اسـت. در حـال حاضـر خبـری از قیمـت نهایـی ایـن کارت گرافیک نشـده اسـت؛ بـا ایـن حـال امیـد آن مـی رود کـه از اکثـر کارت گرافیـک هـای سفارشـی مبتنـی بـر GTX1080 کمتـر باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.