برگزاری نخستین همایش بین المللی نسل پنجم ارتباطات در تهران

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از دنیـای اقتصـاد، همایـش بینالمللـی تهـران 5G بــا حمایــت ویــژه همــراه اول و مرکــز فنــاوری اطاعــات، ارتباطــات و امنیــت ریاســت جمهــوری و مشــارکت شــرکتهای دمنــه )DEMNEH( و تل ـکام وای ـس ‪)Telekom wise(‬ و اثن ـا برگ ـزار ش ـد.

در ایــن ســمینار کــه بــا حضــور تصمیمســازان و مدیــران حــوزه تلفــن همــراه و ســخنرانان داخلــی و بینالمللــی برگــزار شــد، اســتادان دانشــگاه و چهرههایــی همچــون عطــاا... ملکــی تبــار رییــس مرکــز فنــاورى ارتباطــات و امنیــت ریاســت جمهــورى، حمیدرضــا نیکوفــر قائــم مقــام اپراتــور همــراه اول، «ورنــر مــور» رییــس انجمــن ،5gppp «کیــم کیــز بــش الرســن» معــاون رییـس گـروه تکنولـوژی اقتصـادی ‪،Dutsch Telekom‬ جـوان عرفانیـان عضـو هیأتمدیـره و دبیـر NGMN و عضـو ارشـد فنـی شـرکت ‪Bell mobility‬ کانـادا، مینـو عابـدی مدیـر ارشـد فنـی، اقتصـاد و دگرگونـی شـبکه ‪Dutsch Telekom‬ GA، رضـا غیابـی مدیرعامـل شـرکت ایلیافرصـت، مونـا قاسـمیان پروفسـور و عضــو هیأتعلمــی دانشــگاه شهیدبهشــتی و محقــق مدعــو دانشــگاه کینگــز کالــج و مــرآت شــهیدی بنیانگــذار تلــکام وایــز ســخنرانی کردنــد.

ملـکى تبـار، در ایـن رویـداد گفـت: ایـران اولیـن کشـور در خاورمیانـه بــوده کــه موفــق بــه راهانــدازى خــط موبایــل شــده اســت. صنــدوق یــک میلیــارد دالرى ســرمایه بــراى شــرکتهاى دانشبنیــان در نظــر گرفتهایــم کــه ایــن حمایــت دولــت را نشــان میدهــد. وی افــزود: پــروژه پایلــوت در جزیــره کیــش بــا همــکارى شــرکت اریکســون انجــام مىشــود.

نیکوفــر نیــز در ادامــه گفــت: بــرای 5G,GMS,UNTS,LTE تقریبــا دورهه ـاى گ ـذار 10 ســاله در نظ ـر گرفت ـه مىش ـود. وى اف ـزود: 22 س ـال از عرضـه سـرویس موبایـل در ایـران مىگـذرد و دو سـال اسـت کـه وارد UMTS شــدهایم. او گفــت: همــراه اول در اتحادیــه جهــانى تلفــن همــراه از 25 عضــو رتبــه 22 را دارد. غیابی،نیــز در ادامــه ایــن برنامــه گفــت: در حــال حاضـر 300 هـزار کار بـرای نسـل جـوان ایـران در حـال شـکل گرفتـن اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.