واگذاری نصف قیمت اینترنت به دانشگاه ها

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از صـدای صنعـت، بر اسـاس مصوبـه هیـأت مدیره شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت ایـن شـرکت پهنـای بانـد اینترنـت را پنجـاه درصد ارزان تـر بـه دانشـگاه هـا واگـذار میکنـد.

محمـد جـوادآذری جهرمـی، رییـس هیـأت مدیـره و مدیـر عامل شـرکت ارتباطــات زیرســاخت در نشســت هــم اندیشــی مدیــران ادارات کل اســتان هـای ایـن شـرکت، بـا اعـام ایـن مطلـب افـزود: هـدف از ایـن نشسـت دسـت یابــی بــه اشــتراک نظــر دربخــش قراردادهــا و امــور مربــوط بــه نگهــداری و مدیریـت شـبکه اسـت.

وی خاطـر نشـان کـرد: نـگاه انتقـادی و منصفانـه شـما نسـبت بـه قراردادها بـرای شـرکت سـازنده و سیاسـت اصلـی مـا اسـت.

وی افــزود: هــم اکنــون مأموریــت هــا تغییــر یافتــه اســت و بــا تشــکیل کمیت ـه فن ـی و بازرگان ـی ب ـا حض ـور مدی ـران کل اس ـتانی و کارشناس ـان صاح ـب نظـر موضوعـات فنـی ایـن حـوزه بـا درنظـر گرفتـن منافـع شـرکت در تمامـی قراردادهــا لحــاظ خواهــد شــد.

مدیـر عامـل شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت بـا تأکیـد بـر ایـن نکتـه کـه ایـن شـرکت پیشـران توسـعه صنعـت ICT اسـت، گفـت: بـا توجـه بـه نقـش کلیـدی شــرکت در توســعه زیرســاخت هــای ارتباطــی در ایــن حــوزه خدمــات آن بــه مش ـتریان از جای ـگاه وی ـژه ای برخ ـوردار ش ـده اس ـت.

او بــا اشــاره بــه تغییــر و تحــوالت در ســاختار ایــن شــرکت تأکیــد کــرد: بـا ایجـاد ایـن تغییـر در سـاختار شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت کـه ضـروری بـود، در زنجیـره واگـذاری خدمـات دیتـا شـاهد افزایـش کیفیـت خدمـات بـه مشـتریان هسـتیم.

وی تصریـح کـرد: هـدف مـا ایـن اسـت کـه نقـش سـتاد را کاهـش و صـف را بـه نقـش واقعـی خـودش برسـانیم و در ایـن خصـوص مسـیر هـا مشـخص و همه چیـز شـفاف شـده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.