برجام موفقیتی بزرگ برای رسیدن به صلح جهانی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

ابتــکار: ایــن امنیــت بــا همــت جمعــی و ائتــاف مردمــی بــه وجــود آمــده اســت و بایــد بــا سیاســت ورزی منطقــی و جلــب مشــارکت جوانــان حفــظ شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.