صنعت از رکود خارج شد

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

نعمــت زاده: کارخانجاتــی کــه تــا گذشــته ام ـکان ف ـروش نداش ـتند، اکنـ ون مشـ کلی بــرای فــروش ندارنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.