پارادوکس خودروی ملی با قطعات چینی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

حسـینی کیـا: حجـم و تنـوع واردات قطعات چینـی بـرای تولیـد خـودرو داخلـی آنقـدر زی ـاد ش ـده کـ ه ش ـاید بت ـوان پرایـ د را نیـ ز خـودرو چینـی دانسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.