کارت اعتباری خرید کاال ؛ رشته ای که سر دراز دارد

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

کارت خریــد کاال بایــد بــه کاالی ایرانــی اختصــاص یابــد و بانــک هــا بایــد وظیفــه خ ـود را ب ـرای رون ـق در اقتصـ اد کشـ ور بـ ه درســتی اجرایــی کننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.