سیمان نیازمند حمایت دولت

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

ش ـیخان: صنعـ ت س ـیمان ب ـرای بازگشـ ت رون ـق نیازمنـ د حمایـ ت دولـ ت اسـ ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.