کاالهای قاچاق در پناهگاه

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

جهانگیــری از مــا راهــکار خواســت و مــا کــه از نزدیــک بــا بــازار آشــنا بودیــم بــه عنــوان راهــکار پیشــنهاد دادیــم کــه اصنــاف بــر ایــن طــرح مدیریــت داشــته باشــند و ایــن وضعیــت را کنتــرل کننــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پارســینه، محمــد طحــان پــور رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر اینکــه آیــا طــرح مبـارزه بـا عرضـه قاچـاق کـه بـرای اولیـن بـار بـر عهـده اصنـاف قـرار گرفتـه اســت بــه خوبــی اجــرا میشــود یــا خیــر، گفــت: ایــن طــرح، طــرح خوبــی اسـت کـه واگـذار بـه اصنـاف و اتحادیـه هـا شـده کـه البتـه ایـن امـر درخواسـت خ ـود م ـا ب ـوده اس ـت.

طح ـان پ ـور اف ـزود: پ ـس از اج ـرای طــرح اولیــه گــزارش کلــی از برخوردهــا بــه معــاون اول رییــس جمهــور ارائــه دادیــم. در ایــن میــان مشــکالت و اتفاقاتـی در حـال رخ دادن بـود و حالـت هــراس و تــرس در بیــن کاســبان و بـازار بـه وجـود آمـد. جهانگیـری از مـا راه ـکار خواس ـت و م ـا ک ـه از نزدی ـک ب ـا بــازار آشــنا بودیــم بــه عنــوان راهــکار پیشــنهاد دادیــم کــه اصنــاف بــر ایــن طــرح مدیریــت داشــته باشــند و ایــن وضعیـت را کنتـرل کننـد. بـه دلیـل آنکـه اصنـاف اجنـاس را بـه خوبـی مـی شناسـند و مـی داننـد کـه کـدام اجنـاس تولیـد داخـل کـدام وارداتـی و کـدام یــک قاچــاق اســت.

طحــان پــور گفــت: موضوعــی کــه برایــم جالــب و رضایــت بخــش بــود ایـن بـود کـه زمانـی کـه توضیحـات را بـه جهانگیـری گفتیـم او مشـکالت را شــنید و بــا کمــال میــل پیشــنهادات را پذیرفتنــد.

او بـا طـرح مثالـی تصریـح کـرد: در نمایشـگاه لـوازم خانگـی یـک برنـد وجــود داشــت کــه اکثــر مــردم فکــر مــی کردنــد تولیــد خارجــی اســت در حالـی کـه فقـط اسـم ایـن کاال شـبیه تولیـدات خارجـی بـود. بنابرایـن ایـن موض ـوع را تنه ـا اتحادی ـه ه ـا و اصن ـاف متوج ـه خواهن ـد ش ـد.

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی خاطرنشـان کـرد: شـاید اسـتنباط جامعه ایـن باشـد کـه چاقـو دسـته خـود را نمـی بـرد و اصنـاف نمیتواننـد بـا ایـن موضـوع برخـورد کننـد مـا در لـوازم خانگـی ثابـت کردیـم کـه ایـن کار شـدنی اسـت. البتـه ایـن فعـل خواسـتن برخـورد بـا قاچـاق کاال در میـان همـکاران و فروشــندگان نیــز وجــود داشــت. فروشــندگان از قاچــاق و وضعیــت بــازار راضـی نبودنـد و کسـانی کـه سـالمت کاربرایشـان مهـم اسـت و میخواهنـد درآمـد مشـروع داشـته باشـند بـه شـدت نگـران وضعیـت بـازار بودنـد.

طحــان پــور در خصــوص تخلفــات پیشــین گفــت: یکســری افــراد کــه پروان ـه کس ـب نداش ـته و ف ـرار مالیات ـی دارن ـد و کااله ـای قاچ ـاق را در ب ـازار خریـد و فـروش مـی کردنـد بـا ترغیـب مـردم کاالهایـی کـه خدمـات پـس از فــروش نــدارد، بــه فــروش میرســانند. او در ادامـه گفـت: پـس از اجرایـی شـدن طـرح، تنهـا جملـه ای کـه در پاســخ بــه تولیدکننــدگان گفتــم ایــن بـود کـه خسـتگی ام در رفـت. قبـل از اجرایـی شـدن طـرح مبـارزه بـا عرضـه قاچــاق کاال دیــدم کــه تولیدکننــدگان نــا امیــد بودنــد و میخواســتند کارخانــه را تعطیــل کننــد. امــا حــاال امیـدوار بـه کار خـود ادامـه میدهنـد.

رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی اذعـان داشـت: خوشـبختانه بـا تبلیـغ خ ـوب رس ـانه ه ـا کاالهای ـی در پس ـتو پنهـان شـدند بنابرایـن خـود بـه خـود فکرهــا بــه ســویی مــی رود کــه ایــن کاالهـا را جنـس قاچـاق قلمـداد مـی کنــد. ایــن یــک قــدم مثبــت بــود. برخـی هـا کـه کاال را در انبـار نگهـداری مـی کننـد مطمئنـا دیگـر نمـی تواننـد همچــون گذشــته کاالی خــود را بفروشــند. از ســوی دیگــر ســفارش نمــی گیــرد. بســیار خوشــحالم بابــت ایــن اتفاقــات.

او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه وضعیــت بــازار چگونــه اســت، گفــت: جـز بـازار مـواد غذایـی هیـچ بـازاری وضعیـت خوبـی نـدارد. مـن بـه عنـوان رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی مـی گوییـم در حـال حاضـر کسـی وارد ایـن حرفـه نشـود. سـرمایه بسـیاری الزم اسـت و وضعیـت بـازار خـوب نیسـت.

طح ـان پ ـور ب ـا بی ـان اینک ـه امیدواری ـم ک ـه دالل ب ـازی در کش ـورکاهش پیـدا کنـد، گفـت: امیـدوار هسـتم کـه بـازار حـال خوبـی داشـته باشـد.تعدد تولیــد و کارخانــه هــا نیــز وضعیــت را نامناســب مــی کند.زمانــی کــه 1500 برنــد وجــود دارد ایــن برندهــا دیــده نمــی شــود امــا اگــر 20 برنــد وجــود داشـته باشـد ایـن برندهـا دیـده مـی شـوند و خریـد و فـروش بیشـتری نیـز خواهــد داشــت.

او مـی گویـد: دلیلـی نـدارد کـه کارخانـه هـای بسـیاری بـرای تولیـد یـک محصـول خـاص وجود داشـته باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.