ایران در صنعت لوازم خانگی جهان بازیکن اصلی نیست

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییــس هیــأت مدیــره کانــون انجمــن هــای تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی دربـاره دلیـل حضـور کمرنـگ ایـران در بازارهـای صادراتـی گفـت: ایـران تـوان حضـور در بازارهـای جهانـی بـه عنـوان یـک بازیکـن جهانـی را دارد امـا بـه دلیـل عـدم حمایـت هـای دولتـی تاکنـون میسـر نشـده اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از فرصــت امــروز، محمدرضــا دیانــی بــا اعــالم ایــن موضــوع گفــت: بــه دلیــل آمــاده نبــودن بســترهای صادراتــی الزم از جملــه عبــور موقـت، حمایـت هـای دولتـی ...و تاکنون نتوانســته ایــم در صــادرات صنایــع لــوازم خانگ ـی عملک ـرد موفق ـی داش ـته باش ـیم. ایــران تــوان ایــن را دارد تــا بــه عنــوان بازیکــن اصلــی در صنعــت لــوازم خانگــی جهانــی حضــور داشــته باشــد امــا حمایتــی وجــود نــدارد.

او ادام ـه داد: در ای ـن صنع ـت س ـوخت ارزان، وج ـود مع ـدن ...و اهمیت ـی نـدارد بلکـه وجـود یـک برنـد معتبـر و جهانـی در موفقیـت برند اهمیت بیشـتری دارد و مـا بایـد در ایـن زمینـه از عملکـرد موفـق کشـورهای همسـایه ماننـد ترکیه و چیـن اسـتفاده کنیـم. دولـت ترکیـه بـرای صنایـع لـوازم خانگـی خـود یارانـه تحقی ـق و توس ـعه در نظ ـر گرفت ـه و کلی ـه هزین ـه ه ـای توس ـعه محص ـول توس ـط دولـت تأمیـن مـی شـود و بـرای حضـور ایـن برندهـا در نمایشـگاه هـای مختلـف تـا 50 درصـد هزینـه هـای را پرداخـت مـی کنـد. دیانـی افـزود: پـس بـا وجـود چنیـن رقبـای سرسـختی در منطقـه و جهـان، دولـت بایـد حمایت های خـود را از ایـن صنایـع بیشـتر کنـد اما متأسـفانه در حـال حاضر صنعـت لـوازم خانگی در کشـور مـا هیـچ یـک از این حمایـت هـا را از سـوی دولـت نـدارد.

مدیرعامــل گــروه توســعه ســرمایه گـذاری انتخـاب دربـاره وضعیـت صـادرات لــوازم خانگــی گفــت: البتــه صــادرات مــا در حــال حاضــر صفــر نیســت و اجــاق گاز، لباسشــویی، کولــر آبــی و یخچــال ایرانــی بــه کشــورهای همســایه از جملــه عـراق، افغانسـتان، آفریقـا ...و بـه میـزان محــدودی صــادر مــی شــود.

او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن صنعــت، اشـتغال زا و ارزش افـزوده باالیـی دارد، گفـت: باتوجـه بـه پتانسـیل هـای بـاالی ای ـن صنع ـت آنط ـور ک ـه بای ـد از آن حمای ـت نم ـی ش ـود.

دیانـی در ادامـه توضیـح داد: البتـه نکتـه قابـل توجـه و تأمـل ایـن اسـت کـه ایـران نـه تنهـا در جهـان نقشـی نـدارد بلکـه برندهـای ایرانـی بازارهـای داخلـی را ه ـم از دس ـت داده ان ـد. االن س ـهم زی ـادی از ب ـازار ای ـران در اختی ـار برنده ـای خارج ـی اس ـت ک ـه ای ـن موض ـوع ب ـه دلی ـل تف ـاوت کیفی ـت دو محص ـول نیس ـت بلکـه مشـکل نـوع حمایـت از ایـن صنعـت اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.