مبارزه با کاالی قاچاق در فضای مجازی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

ب ـا جديت ـر ش ـدن مب ـارزه ب ـا عرض ـه قاچ ـاق کاال ک ـه بهص ـورت گس ـترده در بازارهایــي ماننــد مــواد آرایشــي و بهداشــتي، موبایــل و لــوازم خانگــي اجرایـي شـد، بخشـي از فعالیـت عرضـه کاالي قاچـاق بـه فضـاي مجـازي نیـل پیـدا کـرد و اکنـون سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، بـر آن اسـت تـا بـا ایـن شـیوه قاچـاق نیـز مقابلـه کنـد.

معــاون فرهنگــي و پژوهــش ســتاد مرکــزي مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، ميگویــد: ایــن ســتاد بــه موضــوع « قاچــاق در فضــاي مجــازي» وارد شــده و واحـدي بـا عنـوان « مبـارزه بـا قاچـاق کاال در فضـاي مجـازي» تشـکیل داده اسـت. بـه گفتـه سـیدمحمدرضا عبـادي، کارگـروه فرهنگـي- اجتماعـي سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز نیـز در حـال تدویـن پیوسـت فرهنگـي، تبلیغـي و رسـانهاي بـراي اجـراي ایـن برنامـه اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایرنـا، معـاون سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بــا تأکیــد بــر افزایــش حجــم عملیــات مبــارزه علیــه دانهدرشــتها و باندهــاي قاچ ـاق، ميگوی ـد: آم ـار دس ـتگاههاي کاش ـف نش ـان ميده ـد عملی ـات مب ـارزه بـا قاچـاق بهصـورت جـدي دنبـال ميشـود و ایـن عملیـات موجب شـده بخشـي از فعالیـت قاچـاق بـه فضـاي مجـازي نیـل پیـدا کنـد.

عبــادي بــه ماهیــت تشــکیل کارگــروه فرهنگــي- اجتماعــي ســتاد اشــاره و تصریــح ميکنــد: براســاس مــاده 41قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، دســتگاههاي تبلیغــي، فرهنگــي، پژوهشــي و آموزشــي موظفنــد برنامههــاي فرهنگــي، آموزشــي، تحقیقاتــي و ترویجــي را براســاس سیاســتهاي ابالغــي ش ـورايعالي انق ـالب فرهنگ ـي و اولویته ـاي س ـتاد ب ـا ه ـدف افزای ـش کیفی ـت تولیـدات داخلـي، ارتقـاي فرهنـگ عمومـي بـراي گرایـش بـه اسـتفاده از کاالي تولیــد داخلــي و جلوگیــري از مصــرف کاالي قاچــاق، اجــرا کننــد.

مع ـاون س ـتاد مب ـارزه ب ـا قاچ ـاق کاال و ارز ادام ـه ميده ـد: برحس ـب ای ـن قانــون، کارگــروه فرهنگــي - اجتماعــي ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــا حضــور دســتگاههاي عضــو و همچنیــن وزارتخانههــاي فرهنــگ و ارشــاد اسـالمي، آمـوزش و پـرورش و وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و همچنیـن س ـازمانهاي خبرگ ـزاري جمه ـوري اس ـالمي(ایرنا)، ص ـدا و س ـیما و تبلیغ ـات اس ـالمي تش ـکیل ش ـده اس ـت.

عبـادي دربـاره مأموریـت عمـده ایـن کارگـروه گفـت: ایـن مأموریـت در 2بعد تعریـف شـده؛ یـك بعد ارتقـاي فرهنگ عمومي بـراي گرایـش و اسـتفاده از کاالي تولیـد داخـل و بعـد دیگـر، جلوگیـري از مصـرف کاالي قاچـاق. بهعبارتـي دیگر، در ایـن کارگـروه هـدف جلوگیـري از تقاضـا بـراي کاالي قاچـاق دنبـال ميشـود.

معــاون ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز گفــت: ایــن کارگــروه پیوســت فرهنگـي- تبلیغـي مأموریتهـاي ملـي سـتاد مرکـزي مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز را تدویـن ميکنـد؛ بهعنـوان نمونـه، در ایـن کارگـروه پیوسـت فرهنگـي مبـارزه با قاچـاق در سـطح عرضـه، مبـارزه بـا قاچـاق پوشـاك و همچنین طرح رجیسـتري (کددارک ـردن تلفنه ـاي هم ـراه) تدوی ـن ش ـده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.