کارت اعتباری کاال، رشته ای که سر دراز دارد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس معتقــد اســت کــه وزارت صنعــت و بانــک مرکــزی بایــد هرچــه ســریعتر طــرح کارت خریــد لــوازم خانگــی و وام آن را پرداخــت کننــد و ایــن وام بایــد تنهــا بــه لــوازم خانگــی ایرانــی اختصــاص یابــد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از خان ـه مل ـت، محمدرض ـا منص ـوری ضم ـن انتقــاد از عــدم ثبــات تصمیــم گیــری وزارت صنعــت درطــرح کارت خریــد کاال، گفـت: متأسـفانه روش صـدور کارت بـا تغییـرات مکـرر و نقـص در اجـرا بـه شـکل صحیحـی عملیاتـی نشـده اسـت و طـرح خریـد کاال کـه ابتـدا مقـرر شـده بـود بـه خریـد کاالهـای ایرانـی اختصـاص یابـد؛ بـا اتخـاذ تصمیمـات عجوالنــه بــه کاالهــای خارجــی اختصــاص یافــت و در نهایــت هیــچ ثمــری ب ـرای تولیدکنن ـدگان داخل ـی و حت ـی خ ـروج ب ـازار از رک ـود نداش ـت.

نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه درمجلــس شــورای اســالمی، بااشــاره بـه باالبـودن هزینـه سـربار تولیـد کاالهـای داخلـی، افـزود: درشـرایطی کـه نـرخ سـود تسـهیالت بـرای تولیـد کاالی ایرانـی بـاال اسـت و کارت اعتبـاری بـه کاالهـای خارجـی اختصـاص مـی یابـد، مسـلما کاالهـای چینـی و سـایر کاالهـای خارجـی بـه دلیـل پاییـن بـودن قیمـت و تنـوع، گـوی سـبقت را از کااله ـای ایران ـی م ـی رباین ـد.

منصــوری بــا بیــان اینکــه طــرح کارت هــای اعتبــاری خریــد کاال بایــد ب ـرای خری ـد کاالی ایران ـی باش ـد ت ـا بتوان ـد در خ ـروج از رک ـود مؤث ـر باش ـد، ادامـه داد:بانـک هـا بایـد وظیفـه خـود را بـرای رونـق در اقتصـاد کشـور بـه درسـتی اجرایـی کننـد، حتـی اگـر ضـرورت داشـت دولـت مـی توانـد بـرای رونــق در اقتصــاد بــه بانــک هــا یارانــه پرداخــت کنــد تــا نــرخ ســود کارت هــای اعتبــاری مناســب باشــد و مــردم بتواننــد بــا ســهولت نیازهــای خــود را برطــرف کننــد.

وی بـا تأکیـد براینکـه وزارت صنعـت و بانـک مرکـزی بایدهرچـه سـریع تـر طـرح کارت خریـد لـوازم خانگـی و وام آن را پرداخـت کننـد، یـادآور شـد: ایـن وام بایـد تنهـا بـه لـوازم خانگـی ایرانـی، اختصـاص یابـد و دولـت و بانک مرکـزی بـا ثبـات درتصمیـم گیـری ایـن طـرح را تـا پایـان اجرایـی کننـد.

تأخی ـر در اج ـرای ط ـرح ف ـروش اقس ـاطی ل ـوازم خانگ ـی باع ـث تش ـدید رکـود بـازار شـده اسـت

منصــوری بــا بیــان اینکــه تأخیــر در اجــرای طــرح فــروش اقســاطی لـوازم خانگـی نیـز باعـث تشـدید رکـود بـازار شـده اسـت، افزود:بهتریـن راه مقابلـه بـا رکـود، تحریـک تقاضـا اسـت و تقاضـای مؤثـر، تقاضایـی اسـت کـه در ب ـازار منج ـر ب ـه مبادل ـه اقتص ـادی ش ـود.

عضوکمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی، بــا تأکیــد برحمایــت از کاالهــای ایرانــی، تصریــح کــرد: بایــد بدانیــم کــه خریــد کاال و رفـع نیازهایمـان از کشـوری چـون چیـن بـه کاهـش مشـکالت و ارزبـری ایـن کش ـور و در نتیج ـه بیشترش ـدن معض ـالت اقتص ـادی کش ـور خودم ـان منج ـر خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.