اخراج کارگران کارخانه لوازم خانگی برفاب، آری یا خیر؟

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

ریی ـس هی ـأت مدی ـره کارخان ـه تولی ـد ل ـوازم خانگ ـی برف ـاب ش ـهرکرد، اخـراج 140 کارگـر و تعطیلـی خطـوط تولیـد ایـن کارخانـه را تکذیـب کـرد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایرنـا، عـزت ...ا صابـری اظهـار کـرد: هـر سـاله طـرح سـازماندهی مجـدد نیروهـای کاری در ایـن کارخانـه انجـام مـی ش ـود و امس ـال نی ـز براس ـاس ای ـن س ـازماندهی تنه ـا 40 نی ـروی کارگ ـری از ای ـن کارخان ـه تعدی ـل ش ـده اس ـت.

طــی چنــد روز گذشــته برخــی از ســایت هــای خبــری و رســانه هــای چهارمحــال و بختیــاری خبرهایــی مبنــی بــر اخــراج بیــش از 140 کارگــر ای ـن کارخان ـه همزم ـان ب ـا س ـفر مع ـاون اول ریی ـس جمه ـوری ب ـه ش ـهرکرد را منتشــر کــرده بودنــد.

رییــس هیــأت مدیــره کارخانــه تولیــد لــوازم خانگــی برفــاب شــهرکرد تصری ـح ک ـرد: تعدی ـل 40 نی ـروی ای ـن کارخان ـه مطاب ـق برنام ـه س ـازماندهی ســاالنه اســت و ارتباطــی بــا ســفر معــاون اول رییــس جمهــوری نــدارد.

صابــری ادامــه داد: ایــن کارخانــه در ســال 69 بهــره بــرداری و افتتــاح شـده و هـم اینـک بـا بیـش از یکهـزار و 400 نیـروی کارگـری در سـه شـیفت مشــغول فعالیــت و تولیــد 40 نــوع محصــول (لــوازم خانگــی) اســت و هیــچ ک ـدام از خ ـط ه ـای تولی ـد ای ـن کارخان ـه تعطی ـل نش ـده اس ـت.

صابـری بـا بیـان اینکـه تمامـی نیروهای ایـن شـرکت بومی هسـتند، گفت: حـدود 70 درصـد از تولیـدات ایـن کارخانـه بـه خـارج از کشـور صادر می شـود.

کارخانه تولید لوازم خانگی برفاب در شهرک صنعتی شهرکرد قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.