الزام 58 اتحادیه به جمعآوری کاالی قاچاق

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

فرهیختـگان بـه دنبـال تشـدید اقدامهـای دولـت بـرای مبـارزه بـا قاچـاق، 58 اتحادیـه صنفـی ملـزم بـه اجـرای طرح جمـعآوری کاالهـای قاچاق در سـطح عرضـه فروشـگاهی شـدند. آنطـور کـه ابراهیم درسـتی نایـب رییس اتـاق اصناف گفت ـه اس ـت « ط ـرح جم ـعآوری کااله ـای قاچ ـاق از س ـطح نیم ـه مهرم ـاه کلی ـد خـورد و ایـن تصمیـم از مدتهـا قبـل در جلسـهای بـا حضـور معـاون اول رییـس جمه ـوری اتخ ـاذ ش ـد ت ـا بازرس ـی و نظ ـارت در زمین ـه عرض ـه کااله ـای قاچ ـاق تش ـدید پی ـدا کند».

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، وی توضیــح داد: « در حــال حاضــر اتحادیههـای لـوازم خانگـی، لـوازم بهداشـتی، لـوازم وزرشـی، لـوازم پزشـکی و لــوازم الکتریکــی کار خــود را در ایــن زمینــه آغــاز کردهانــد و ایــن طــرح بــه صـورت پلکانـی در حـال پیشـرفت اسـت و بایـد 58 اتحادیـه ایـن دسـتورالعمل را اجرایـی کننـد».

نای ـب ریی ـس ات ـاق اصن ـاف ته ـران ب ـا بی ـان اینکــه تصمی ـم ب ـر ای ـن ش ـده ک ـه ابت ـدا بازرس ـی اصن ـاف در زمین ـه ط ـرح جم ـعآوری کااله ـای قاچ ـاق اق ـدام کنـد، گفتـه اسـت: « اگـر بازرسـی اصنـاف در ایـن زمینـه موفـق نباشـد پـس از آن فعالی ـت مربوط ـه ب ـه تعزی ـرات ارج ـاع داده میش ـود. اگ ـر فروش ـگاهها دارای فاکتـور و برگـه سـبز خریـد نباشـند از طریـق بازرسـی اصنـاف بـه آنهـا 24 سـاعت فرصـت داده میشـود تـا در ایـن زمینـه اقـدام کننـد و اگـر در ایـن راسـتا اقدامـی انجـام ندهنـد، مطابـق قانـون بـا آنهـا برخـورد میشـود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.