41درصد نرخ کاالی خارجی در بازار

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از سـاعت 42، در حالـی کـه هـر چنـد وقـت یـک بـار موجـی علیـه فـروش لـوازم خانگـی خارجـی برمیخیـزد و شــرایط بــرای کســب و کارهــا را مبه ـم میکن ـد، آم ـار رس ـمی مرک ـز آمــار ایــران نشــان میدهــد در کل کشــور 53 هــزار کارگاه اقــدام بــه خریــد و فــروش کاالهــای تولیــد داخلــی میکننــد. همیــن آمــار نشــان میدهــد فقــط 7578 کارگاه خریــد و فــروش کاالهــای تولیــد خــارج را انجــام دادهانــد.

یــک محاســبه ســاده نشــان میدهــد بــه ازای هــر یــک فروشــگاه کــه لــوازم خانگــی خارجــی میفروشــد 7 فروشــگاه لــوازم خانگــی ایرانــی عرضــه میکننــد. جزییــات گــزارش مرکــز آمــار ایــران را میخوانیــد:

نتایــج طــرح آمارگیــری از کارگاههــای عمدهفروشــی و خردهفروشــی لــوازم خانگــی نشــان میدهــد در ایــن کارگاههــا در ســال ،1392 ارزش افــزوده بــه ارزش 40148424 میلیــون ریــال بــرآورد شــده کــه بیشــترین ســهم در اســتانهای تهــران، اصفهــان و خراســان رضــوی بــه ترتیــب بــه ارزش 35981001میلیــون ریــال، 7601223 میلیــون ریــال و 4287153 میلیــون ریــال اســت و کمتریــن ســهم بــه ارزش 58964 میلیــون ریــال بــرای اســتان ایــالم بــده اســت.

نتایــج طــرح نشــان میدهــد در ایــن کارگاههــا در ســال ،1392 معــادل3756871 میلیــون ریــال تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص ایجــاد شــده اســت کــه بیشــترین ســهم در اســتانهای مرکــزی، البــرز و فــارس بــه 363096،317689شزرا 266821و میلیــون ریــال بــرآورد و کمتریــن میــزان ارزش تشــکیل ســرمایه در میــان کارگاههــای اســتان لرســتان بــه ارزش403 میلیــون ریــال بــرآورد شــده اســت.

بــر اســاس نتایــج حاصــل از طــرح آمارگیــری از کارگاههــای عمدهفروشــی و خردهفروشــی لــوازم خانگــی در ســال ،1392 تعــداد 53404 کارگاه اقــدام بــه خریــد و فــروش کاالهــای تولیــد داخــل، 7558 کارگاه خریــد و فــروش کاالهــای تولیــد خــارج را انجــام دادهانــد و 49732 کارگاه مبـادرت بـه خریـد و فـروش هـر دو نـوع کاالی تولیـد داخـل و خارجـی نمودهانــد کــه بــر اســاس نــوع کاالی خریـد و فـروش شـده (تولیـد داخــل، خــارج یــا هــر دو) نتایــج ذیــل بــه دســت آمــده اســت:

در کارگاههــای دارای خریــد و فــروش کاالهــای تولیــد داخــل، اســتانهای تهــران، اصفهــان و آذربایجــان شــرقی بــه ترتیــب بــا91011، 5147 و 4626 کارگاه دارای بیشـترین تعـداد از این لحاظ اسـت و در زمینـه کارگاههـای دارای خریــد و فــروش کاالهــای تولیــد خــارج نیــز اســتانهای تهــران، آذربایجــان شــرقی و خراســان رض ـوی ب ـا8442، 806 672و کارگاه دارای بیشـترین تعـداد از ایـن حیث بودهانــد. همچنیــن اســتانهای تهـران، خراسـان رضـوی و اصفهان بــه ترتیــب بــا6878، ۱۶۶۵ و 4759 تعــداد، بیشــترین کارگاه را در زمینـه خریـد و فـروش هـر دو کاالی تولی ـد داخ ـل و خ ـارج در کل کش ـور دارا میباشــند.

نتایــج طــرح آمارگیــری از کارگاههــای عمــده فروشــی و خردهفروشــی لــوازم خانگــی در سال2931نشــان میدهــد کــه در ای ـن کارگاهه 201528اـ نف ـر کارک ـن (مــرد و زن) مشــغول بــه کار بــوده، کــه اســتانهای تهــران، اصفهــان و خراســان رضــوی بــه ترتیــب بــا ‪27219 ،43467‬ و 16436 نفــر دارای بیشــترین کارکــن و اســتان ایـالم بـا993 نفـر، کمتریـن تعـداد کارکــن را در بیــن اســتانهای کشــور دارا میباشــند.

نتایــج طــرح آمارگیــری از کارگاههــای عمدهفروشــی و خردهفروش ـی ل ـوازم خانگ ـی 1392 نشــان میدهــد، ارزش فــروش و خریــد کاالهــای فروختــه شــده بــه حســاب خــود بــدون تغییــر شــکل بــه 172.72740بــیترت 128113495و میلیــون ریــال میباشــند، کــه اســتان تهــران بــا ارزش 52734779 میلیــون ریــال فــروش و 41712987 میلیــون ریــال خریــد کاالی بــدون تغییــر شــکل دارای بیشــترین ارزش در بیــن اســتانهای کشــور بــوده اس ـت. پ ـس از آن اس ـتان اصفه ـان 20751849اــب میلیــون ریــال فــروش و 14215141 میلیــون ریــال خریــد و اســتان خراســان رضــوی 16172066اــب میلیــون ریـال فـروش 11299421و میلیـون ریــال خریــد در رتبههــای دون و سـوم قـرار دارنـد. اسـتان ایـالم بـا ارزش فــروش و خریــدی معــادل 151755و319019 میلیــون ریــال دارای کمتریــن مقــدار از ایــن نظــر بــوده اســت.

نتایــج طــرح آمارگیــری از کارگاههــای عمدهفروشــی و خردهفروشــی لــوازم خانگــی نشــان میدهــد در کل کشــور حــدود 3833160 انــواع لــوازم خانگــی شــامل یخچــال و فریــزر، لباسشــویی و ظرفشــویی، تلویزیــون، جاروبرقــی، اجــاق گاز و مبــل خریــداری شــده اســت کــه تعــداد 1549138 تولیــد خارجــی 2284022و تولیــد داخلــی بــرآورد شــده اســت. همچنیــن 3383133 انــواع کاال بــه فــروش رســده کــه 1393033 عــدد تولیــد خارجــی 1990100و عـدد آن تولیـد داخلـی بــرآورد شــده اســت.

نتایــج طــرح آمارگیــری از کارگاههــای عمدهفروشــی و خردهفروشــی نشــان میدهــد از دیــدگاه مدیــران کارگاههــا کیفیــت باالت ـر، لوک ـس ب ـودن کاال، قیم ـت مناســب، قابــل اعتمــاد بــودن و خدمــات پــس از فــروش بهتــر کاالهــای تولیــد شــده در خــارج کشــور مهمتریــن دالیــل تمایــل مشــتریان بــه خریــد کاالهــای مــورد پرســش میباشــند کــه بــه ،29415،26148،19782بــیترت ‪10643 ،19550‬ مدیــر کارگاه در روز آمارگیـری بـه آن رای دادهانـد.

نتایــج طــرح آمارگیــری از کارگاههــای عمدهفروشــی و خردهفروشـی لـوازم خانگـی نشـان میدهــد ار نقطــه نظــر مدیــران ایــن کارگاههــا، در صــورت فــروش اقسـاطی، مشـتریان از هـر دو نـوع کاالهــای تولیــد داخــل و خــارج خریـد بیشـتری خواهنـد نمـود کـه 50512 مدیــر کارگاه ایــن گزینــه را انتخــاب کردهانــد ایــن در حالــی اســت کــه 40308 مدیــر کارگاه معتقدنـد بـا فـروش اقسـاطی لـوازم خانگــی، کاالهــای تولیــد داخــل فـروش بیشـتری در بیـن مشـتریان خواهنــد داشــت 19870و مدیــر کارگاه نی ـز ب ـر ای ـن عقی ـده هس ـتند کــه فــروش کاالهــای خارجــی در شــرایط فــروش اقســاطی بیشــتر خواهــد شــد.

نتایــج طــرح آمارگیــری از کارگاههــای عمدهفروشــی و خردهفروشــی لــوازم خانگــی نشـان میدهـد بـه عقیـده مدیـران کارگاههــا در صــورت افزایــش قیمــت کااله ـای خارجــی ناشــی از نوسـانات تعرفـه کاالهـای وارداتـی واکنـش مشـتریان بـه صـورت ذیـل بــوده اســت:

از دیــدگاه88273 مدیــر، بــا افزای ـش ای ـن تعرفهه ـا، مش ـتریان عکسالعمــل نشــان نمیدهنــد و خریــد خــود را انجــام میدهنــد در حالــی کــه11563 مدیــر معتقدنــد کــه مشــتراین خریــد خــود را بــه تاخیــر میاندازنــد 19922و مدیــر نیــز بــر ایــن عقیــده میباشــند کــه مشــتریان کاالهــای تولیــد داخــل را جایگزیـن کاالهـای تولیـد خـارج در ایــن شــرایط مینماینــد، همچنیـن89741 مدیـر نیـز اعتقـاد دارنــد کــه مشــتریان در صــورت افزایــش قیمــت کاالهــای وارداتــی ناشــی از افزایــش تعرفــه کاالهــای وارداتـی از خریـد کاالی مـورد نظـر منصــرف میشــوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.