خبری از افزایش قیمت لوازم گرمایشی نیست

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

باتوجـه بـه شـروع فصـل سـرما بــازار وســایل گرمایشــی آن طــور کــه بایــد داغ نیســت.

در حالــی کــه رییــس اتحادیــه فروش ـندگان ل ـوازم ش ـوفاژ و تهوی ـه مطبــوع میگویــد: «تجهیــزات گرمایشــی گــران شــده اســت» امــا دیگــر کارشناســان تشــکلی هرگونــه افزایــش قیمــت در کاالهــای گرمایشــی را رد میکننــد و برایــن باورنــد کــه ایــران در زمینــه تولیــد کاالهــای گرمایشــی در رتبــه نخســت نســبت بــه کشــورهای همســایه قــرار دارد. کارشناســان تشــکلی همچنیــن در زمینــه طــرح جدیــد وزارت صنعــت دربــاره شناســایی کاالی قاچــاق از کاالهــای رســمی میگوینــد: بــرای ریشــه کــن شــدن کاالهــای قاچ ـاق در ب ـازار بای ـد ط ـرح جدی ـد وزارت صنعــت را مبنــی بــر کــد شناسـنامهدار شـدن کاال را اجرایـی کنیــم و بــرای اجرایــی شــدن ایــن طــرح نیــز یــک عضــو انجمــن تولیدکنن ـدگان ل ـوازم خانگ ـی خب ـر از عــدم افزایــش قیمــت کاالهــای لــوازم خانگــی داد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تعــادل، در همیــن حــال عضــو انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی دربــاره وضعیــت وســایل گرمایشــی در فصــل ســرما گفــت: درحــال حاضــر ایــران در زمینــه تولیــد وســایل گرمایشــی در منطقــه وضعیــت خوبــی را دارد، بهطوریک ـه ه ـر س ـاله ای ـن وس ـایل بـه بخـش از کشـورهای منطقـه نیـز صــادر میشــود. حــال باتوجــه بــه شـروع فصـل سـرما عـده ای دربـاره افزای ـش قیمــت وســایل گرمایش ـی ســخن بــه میــان میآورنــد کــه درحــال حاضــر نیــز ایــن وســایل نســبت بــه قیمــت مشــابه ســال گذشــته تغییــری نداشــته اســت.

علیرضــا خزاعــی دربــاره طــرح جدیـد وزارت صنعـت مبنـی بـر کـد شناســایی کاال اظهــار کــرد: در ســه مـاه اخیـر مـا شـاهد اجـرای طرحـی از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و همچنیــن اصنــاف و ســازمان تعزیـرات هسـتیم کـه خوشـبختانه با اجـرای ایـن اتفاقهـای خوشـایندی در ســطح بــازار رخ داد.

عضــو انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی در ادامــه توضیــح داد: در حــال حاضــر زمــان کولــه بــری کاالهــای قاچــاق گذشــته و امــروز قاچــاق کاال بــه شــیوههای مدرنتــری در حــال توزیــع اســت کــه تشــکلها بایــد بــرای ایــن نــوع اقدامهــا نیــز برنامــه ای در نظــر داشــته باشــند؛ متأســفانه در ایــن بــازه زمانــی ســایتهای اینترنتــی در غــرب کشــور فعــال هســتند و بــه شــیوه نامطلــوب درصــدد فعالیــت هسـتند. خزاعـی اقـدام اخیـر دولـت را دربــاره مبــارزه بــا قاچــاق کاال روشــی مطلــوب و اثرگــذار توصیــف کـرد و گفـت: خوشـبختانه بـا اجـرای طــرح ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال، وزارت صنعــت و ســازمان تعزیــرات بــرای کاهــش کاالهــای قاچــاق مــا شــاهد رونــد قابــل قبولــی در ســطح بــازار هســتیم. بــه واقــع، بــا ایــن اقــدام اخیــر و مســتمر بــازار لــوازم خانگــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و ایــن بــازار نســبت بــه گذشــته رونــد بهتــری را بــه خــود گرفتــه؛ ایــن موضــوع در حالــی اســت کــه ایــن طـرح در حـوزه تلویزیـون تأثیرگـذار نبـوده و درحـال حاضـر نیـز ما شـاهد افزایـش قاچـاق ایـن کاالها هسـتیم.

از سـوی دیگـر رییـس اتحادیـه ل ـوازم خانگ ـی نی ـز درب ـاره وضعی ـت کاالهــای گرمایشــی در بــازار گفــت: درحــال حاضــر کاالهــای گرمایش ـی ب ـه وف ـور در ب ـازار وج ـود دارد و قیمــت ایــن محصــوالت نیــز هماننـد دو سـال گذشـته اسـت و در ایــن بــازه زمانــی افزایــش قیمتــی در زمینــه کاالهــای گرمایشــی نخواهیــم داشــت. محمــد طحانپــور در ادامــه توضیــح داد: مـردم همچنـان کاالهایـی همچـون کولــر گازی را بــرای فصــل ســرما انتخــاب میکننــد تــا از دیگــر خدمـات ایـن کاال بهـره منـد شـوند و البتـه مـا در زمینـه تولیـد کاالهای گرمایشــی در منطقــه در رتبــه مناســبی قــرار داریــم و بنابرایــن کاالهــای وارداتــی بطــور نســبی در ب ـازار وج ـود دارد. ریی ـس اتحادی ـه لــوازم خانگــی بــا اشــاره بــه اینکــه واحدهــای صنفــی نیــز در زمینــه عرضــه وســایل گرمایشــی بطــور اقس ـاطی در ب ـازار رفت ـار میکنن ـد، گفـت: واحدهـای صنفـی بـه دلیـل فــروش بیشــتر کاالهــا را بهطــور اقســاطی در بــازار عرضــه میکننــد و خوشـبختانه بایـد بـه ایـن موضوع اشـاره کـرد کـه مـا در زمینـه تولیـد ایــن نــوع کاالهــا بــا مــازاد مصــرف روبـهرو هسـتیم و بازارسـیاهی نیـز در زمینــه فــروش ایــن کاالهــا در فصــل زمســتان وجــود نــدارد.

همچنیــن رییــس اتحادیــه فروشـندگان لـوازم شـوفاژ و تهویـه مطبــوع گفــت: بــه دلیــل شــروع فصــل ســرما تــا حــدی تقاضــا و عرضــه بــه هــم نزدیکتــر شــده و لــذا قیمــت وســایل گرمایشــی نیــز در برخــی کارخانههــا از 3 تــا 8 درصــد و بطــور میانگیــن تــا ۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت. محمدرضـا معتمـد، افـزود: انتظـار میرفــت کــه نســبت بــه ســال گذشــته تــا حــدی رشــد و توســعه بــازار داشــته باشــیم امــا نــه تنهــا ایــن اتفــاق صــورت نگرفــت بلکــه رشــدمان نیــز منفــی بــوده اســت امــا در حــال حاضــر بــه دلیــل شــروع فصــل رکــود نســبت بــه ۶ ماهــه ابتدایــی ســال بهتــر شــده اســت. معتمــد تصریــح کــرد: هرچن ـد هن ـوز ه ـم عرض ـه بی ـش از تقاضــای بــازار اســت امــا بــا ایــن حــال نســبت بــه ۶ ماهــه ابتدایــی ســال فاصلــه عرضــه و تقاضــا در بــازار وســایل گرمایشــی و تهویــه مطبـوع کمتـر شـده و در تـراز و باالنــس بهتــری قــرار داد.

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم شــوفاژ بــا بیــان اینکــه ســال 94 بهتــر از 95 بــوده اســت، عنــوان کــرد: در کل میتــوان گفــت کــه وضعیــت بــازار وســایل تهویــه و شـوفاژ حتـی بـه وضعیـت سـال گذشــته نیــز نرســیده و هنــوز نسـبت بـه سـال قبـل 15 درصـد عق ـب هس ـتیم بهطوریک ـه 15 ت ـا 20 درصـد فـروش کاهـش داشـته اسـت. وی در رابطــه بــا ســرانجام کارخانــه ایســاتیس کــه مدتــی قبــل خبــر تعطیلــیاش از ایــن رســانه منتشــر ش ـده ب ـود گف ـت: کارخان ـه ایس ـاتیس مراجعهیــی بــه اتحادیــه نداشــتهاند و چنانچـه بـه اتحادیـه مراجعـه کننـد و مشــکلی داشــته باشــند اعــالم آمادگ ـی میکنی ـم ک ـه آنچ ـه در ت ـوان داریـم بـرای مسـاعدت بـه آنهـا بـه کار ببریـم. معتمـد در رابطـه بـا وضعیـت دیگــر کارخانههــا اظهــار داشــت: تالطمهــای بــازار بیــش از هــر چیــز روی کارخانههایـی تأثیرگذار اسـت که نسـبت بـه برخـی کارخانههـای دیگـر ضعیفتـر هسـتند امـا در کل وضعیت صنعــت مــا نیــز بــه بــازار مســکن وابســته اســت البتــه ایــن وابســتگی تنه ـا مرب ـوط ب ـه صنع ـت م ـا نیس ـت، بلک ـه چی ـزی ح ـدود 220 صنع ـت ب ـه ایــن بــازار وابســته خواهــد بــود.

وی گفــت: همــه امیــدوار هســتند کــه وضعیــت مســکن بهتــر ش ـود ل ـذا چ ـراغ کارخانهه ـای خ ـود را روشــن نگــه داشــتهاند و منتظــر هسـتند تـا ببیننـد چـه خواهـد شـد ام ـا آن چی ـزی ک ـه در ای ـن می ـان ب ـر مشــکالت میافزایــد، همراهــی نکــردن بانکهــا بــا ایــن صنایــع اسـت متأسـفانه بانکهـا نسـبت بـه واحده ـای تولی ـدی بس ـیار کملط ـف هسـتند و کمکـی بـه آنهـا نمیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.